Commissies

De Facultaire Onderwijscommissies

Elk van de 5 studiegebieden (arts, tandarts, apotheker, biomedische wetenschappen, medisch-sociale wetenschappen) heeft een onderwijscommissie. Deze onderwijscommissies waken over de kwaliteit van het onderwijs, practica en stages in de respectievelijke studiegebieden. Zij formuleren voorstellen voor curriculumhernieuwing, (her)bepaling van onderwijsopdrachten, aanpassing van examenreglement, opstellen van uurroosters, enz... Deze voorstellen worden aan de decaan gericht, die ze voorlegt aan het facultair bestuur.

De Facultaire Navorsingscommissie (FNC)

De FNC heeft als opdracht de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek en de wetenschappelijke communicatie op de campus Jette te bevorderen. Ze heeft een gemengde opdracht. Enerzijds geeft zij adviezen op vraag van de onderzoeksraad (OZR) betreffende onderzoeksaanvragen en budgetten waarbij zij het facultair bestuur inlicht. In deze functie hangt zij af van de onderzoeksraad. Anderzijds formuleert ze adviezen op vraag van de faculteitsraad of het facultair bestuur betreffende het te voeren navorsingsbeleid.

De Commissie Communicatie en Voorlichting (C&V)

De C&V beraadt zich over alle activiteiten die de algemene uitstraling van de campus kunnen bevorderen en doet daartoe voorstellen. Ze besteedt speciale aandacht aan het 'leefbaar en studentvriendelijk' maken van de campus. Ze maakt voorstellen voor de verbetering van de sportaccomodatie en culturele- en sociale activiteiten. Ze organiseert tenslotte de onthaalweek en de info- en opendeurdagen.

De Commissie Ethiek (CE)

De CE behandelt alle dossiers met ethische aspecten op klinisch vlak. De voorzitter is de decaan. Hij kan de functie van voorzitter delegeren. De leden worden door de voorzitter in samenspraak met de decaan en voorzitter van de medische raad voorgelegd aan en bekrachtigd door de faculteitsraad. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de wettelijke vereisten.

De Commissie Proefdiergebruik (CPG)

De CPG wordt samengesteld op basis van de wettelijke vereisten en voorgesteld door de facultaire navorsingscommissie in samenspraak met de decaan. De faculteitsraad bekrachtigt de samenstelling.

De Gebouwencommissie Jette (GCJ)

De GCJ adviseert over al de essentiële nutsvoorzieningen van de campus Jette, voor zover het gaat over bevoegdheden voor de faculteit die niet aan het ziekenhuis toebehoren. Van deze GCJ worden adviezen verwacht over : onderhoud gebouwen vaste uitrusting onderhoud terreinen kuisploeg, technische dienst etc... De GCJ geeft adviezen op vraag van de gebruikers van de campus Jette en/of het facultair bestuur. De voorzitter wordt aangeduid door de rector op voorstel van de decaan en bekrachtigd door de Raad van Bestuur van de VUB.

Gebruikerscomité Gebouwen Jette (GGJ)

De GGJ adviseert over bouw, verbouwing en onderhoud van facultaire gebouwen. Het comité beheert een budget voor groot onderhoud en vernieuwbouw van ongeveer 20 miljoen frank en een klein budget voor de aankoop van meubelen. Adviezen worden o.a verwacht over: groot onderhoud gebouwen aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen, wegenis, parkeerruimten, enz.verbouwing laboratoria, auditoria, enz.veiligheid en reiniging De toekenning van lokalen behoort niet tot de bevoegdheid van de commissie. De GGJ geeft adviezen op vraag van de gebruikers van de campus Jette, de rector, de centrale administratie en/of het facultair bestuur. De voorzitter wordt aangeduid door de rector op voorstel van de decaan en bekrachtigd door de Raad van bestuur van de VUB.

De Commissie Bibliotheek (CB)

De CB dient de noden voor het onderwijs en navorsing in te schatten en een beleid te voeren binnen de budgetten toegekend door de centrale overheid.