AANVRAAGFORMULIER VERPLAATSING EXAMEN WEGENS GEWETTIGDE AFWEZIGHEID:

Formulier conform het onderwijs- en examenreglement

Van rechtswege gewettigde afwezigheden:

 • Bepaalde afwezigheden zijn van rechtswege gewettigd. Dit betekent dat de student, mits voorlegging
  van geldige verantwoordingsstukken, gewettigd afwezig is in deze gevallen.
 • Reden tot gewettigde afwezigheden kunnen zijn:
  • Medische redenen: bv. ziekte, ongeval, …gestaafd door een medisch attest dat voldoet aan de voorwaarden van artikel 112 OER;
  • Familiale redenen in casu:
   • Het overlijden van een bloed- of aanverwant in de eerste graad (ouders en/of kinderen)
   • Het overlijden van een bloed- of aanverwant in de tweede graad (grootouders, kleinkinderen, broer/zus)
   • Het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak gedomicilieerd is.
  • Gerechtelijke redenen: Oproeping of dagvaarding voor een rechtbank
  • Overmacht

Voor de invulling van het begrip overmacht, kan de universiteit zich steunen op de rechtspraak van  de Raad van State:

“Overmacht, te weten een gebeurtenis die niets van doen heeft met verzoeker, en die niet voorzien,  verhinderd of overwonnen kon worden.”

Het begrip ‘onvoorzien’ wordt pragmatisch en met het oog voor de concrete omstandigheden ingevuld.

Geef je VUB e-mailadres op. x@vub.ac.be

Ik roep overmacht in voor volgend examen:

Ik ben afwezig van/tot:

Bewijsstuk

Ik bezorg binnen de 3 kalenderdagen een attest op het faculteitssecretariaat. INDIEN DE VOORZIENE TERMIJN NIET GERESPECTEERD WORDT VERVALT DE AANVRAAG!

Andere examens binnen dezelfde examenperiode

Formaat: datum, uur, examinator, examen (nieuwe lijn per examen)


refresh