Resultaten Visitatie Master Specialistische Geneeskunde

De Master Specialistische Geneeskunde (de opleiding arts-specialist) aan de VUB heeft als enige opleiding in Vlaanderen een positieve eindbeoordeling gekregen van de visitatiecommissie. De European Master in Disaster Medicine wordt zelfs als excellent beoordeeld. Graag willen we iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan deze visitatie. Speciale dank ook aan alle artsen-specialisten in opleiding.  We mogen terecht trots zijn op dit resultaat en zullen blijven werken aan een steeds betere opleiding.

De resultaten van de visitatie werden vandaag bekend gemaakt door de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) in een persberichtpersbericht.

De positieve evaluatie is absoluut geen toeval. De VUB heeft de invoering van de Master specialistische geneeskunde aangegrepen om samen met het UZ Brussel een aantal veranderingen door te voeren en zo de voorheen reeds zeer goede opleidingen tot specialist verder te optimaliseren. Een gevoelige uitbreiding van de medische staf heeft tot een goede begeleiding tijdens het werkplekleren geleid. Het heeft tegelijk de mogelijkheid geboden om ruimte te maken voor onderwijs voor zowel arts-specialisten in opleiding (ASO’s) als stagemeesters.

De visitatiecommissie visiteerde de unieke opleiding Master of Science in Disaster Medicine, aangeboden aan de VUB in samenwerking met de Università degli Studi del Piemonte Orientale (Italië). De commissie was onder de indruk van de wijze waarop de opleiding een interactieve en persoonlijke leeromgeving ontwikkelde voor studenten, docenten en begeleiders. 

 

 

Gerelateerde persberichten

'Werkdruk voor artsen is té hoog' 

Internationaal rapport: Werkdruk tot 80 uur per week Onderwijskwaliteit schiet te kort Onvoldoende steun aan docenten en begeleiders

De universitaire spe­cialisatieopleidingen voor artsen in Leuven, Gent en Antwerpen krijgen een negatieve beoordeling van een expertencommissie. Vooral de werkdruk - tot 80 uur per week - wordt op de korrel genomen. 'In de week opereren de studenten patiënten, in het weekend moeten ze hun thesis schrijven: die combinatie is te zwaar.' Christine De Herdt

De academische opleidingen tot arts-specialist van de KU Leuven, de UGent en de Universiteit Antwerpen (UA) werden het afgelopen jaar onder de loep genomen door een visitatiecommissie van internationale experts. Gisteren kwam die met een barslecht rapport naar buiten. Zowel Gent, Leuven als Antwerpen is met respectievelijk 14, 12 en 8 'onvoldoendes' flagrant gebuisd.

'De masteropleiding vertoont ernstige tekortkomingen wat de onderwijskwaliteit betreft', luidt het. Het programma, de inzet van het personeel en de voorzieningen voldoen niet. Ook de noodzakelijke opleiding van en steun aan docenten en stagebegeleiders ontbreken.

'Onterecht', noemt Paul Van Royen, decaan van de faculteit Geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen, het verdict. 'De slechte scores zijn te wijten aan een gebrek aan centen. Ziekenhuizen krijgen nauwelijks of geen financiële tegemoetkoming van de overheid om studenten te begeleiden. Professoren en assistenten nemen er ook amper de tijd voor. Voor een kritisch-wetenschappelijke vorming is er nauwelijks ruimte. De feedback ontbreekt. Nochtans verwacht de patiënt dat we het weten. We kunnen ons geen blunderboek veroorloven. We moeten performant zijn, elk moment van de dag.'

Ritme van ziekenhuis

Specialisten in opleiding worden meegesleurd in het ritme van het ziekenhuis. 'Alleen door te werken leren ze de stiel, redeneren hun stagebegeleiders. Wetenschappelijk werk, een eindwerk schrijven, wordt vooruitgeschoven naar het weekend. Omdat het niet anders kan', aldus Van Royen.

De arbeidsomstandigheden zijn navenant. 'De balans tussen werk-, studie- en privétijd is volledig weg. Werkweken tussen 60 en 80 uur zijn niet ongewoon', staat ook in het rapport. 'Vooral chirurgen, die soms urenlang moeten opereren, hebben daar last van', zegt Van Royen. 'Toch trachten de meesten zich te houden aan de wettelijke 48 uur per week.'

De Vrije Universiteit Brussel (VUB), die overigens ook een onvoldoende haalt inzake werkdruk, ontsnapt de dans en werd positief geëvalueerd. De drie groten moeten een verbeterplan indienen. Pas dan kunnen ze een voorlopige accreditatie krijgen voor drie jaar. Doen ze dat niet, dan moeten ze in september de boeken sluiten.

'We werken eraan', belooft Van Royen. 'Het is de bedoeling de masteropleiding naar een hoger niveau te tillen.'

Bron: Het Nieuwsblad, 17 mei 2013 © 2013 Corelio


Uniefs schieten tekort in opleidingen voor specialisten

De academische opleidingen tot arts-specialist van de KU Leuven, UGent en Universiteit Antwerpen voldoen niet. Enkel de opleiding aan VUB haalt de opgelegde minimumnormen. Dat is de conclusie van een commissie van internationale experts.

De specialisatieopleidingen in Leuven, Gent en Antwerpen schieten tekort op het vlak van het programma, de inzet van het personeel en de voorzieningen. Ook de noodzakelijke opleiding en ondersteuning van docenten en stagebegeleiders ontbreekt. "Er is helemaal geen evenwicht tussen werktijd, studietijd en privéleven voor studenten", aldus het besluit van de commissie. "Er zijn immers werkweken van 60 tot 80 uur en de studentenbegeleiding verloopt gebrekkig. De organisatie is bovendien verouderd, en dat leidt tot allerlei conflicten over bevoegdheden en verantwoordelijkheden." De Vrije Universiteit Brussel kreeg wel een goed rapport omdat de unief een aantal veranderingen heeft doorgevoerd in samenspraak met het universitair ziekenhuis. Zo werd de medische staf gevoelig uitgebreid, waardoor stages beter begeleid kunnen worden. Dit komt zowel de opleiding voor arts-specialisten als het werk van de stagemeesters ten goede. De drie universiteiten die een negatieve evaluatie kregen, vinden dat de beoordeling te vroeg kwam. Zij krijgen drie jaar de tijd om de opleidingen aan te passen. Daarna volgt een nieuwe doorlichting.

Bron: Het Laatste Nieuws, 17 mei 2013 © 2013 De Persgroep Publishing


Geneeskunde past opleiding van artsen-specialisten aan

De drie universiteiten waarvan de opleiding van artsen-specialisten als onvoldoende is beoordeeld - Leuven, Gent en Antwerpen - betwisten dat oordeel maar zijn die opleidingen intussen grondig aan het bijsturen.

Van onze redacteur Guy Tegenbos

Brussel - Alleen de VUB kreeg een positief oordeel voor de opleiding van artsen-specialisten(DS 27 maart). In de drie andere universiteiten vertonen die opleidingen volgens de Visitatiecommissie tekorten. Ze hoeven hun winkel niet meteen te sluiten. Als ze bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatie-Organisatie (NVAO) een verbetertraject indienen, geeft de overheid wellicht een voorlopige erkenning voor drie jaar.

De drie blijven erbij dat de negatieve beoordeling onterecht is. Jan Goffin, de Leuvense decaan Geneeskunde: 'Heel de wereld erkent dat we van de beste artsen ter wereld hebben, onze opleiding zal dan wel niet zo slecht zijn.'

Goffin signaleert ook een fundamenteel verschil in visie. 'De commissie droomt van een zuiver academische opleiding, terwijl wij het leerling-meester-model willen handhaven. We willen ook de opleiding en de praktijk in het ziekenhuis geïntegreerd houden.'

De beoordelaars verwijten de drie dat ze hun studenten veel te hard laten werken in het ziekenhuis, meer dan goed is voor hen en hun patiënten; ze houden ook geen tijd over om het academische leren er nog bij te nemen. Ze zeggen dat er een cultuuromslag moet komen: de nadruk in heel deze periode moet liggen op het leren (onder meer via het werken) en niet op de 'productie' in het ziekenhuis. Het rapport dat integraal op het internet staat, bevat daarover harde passages.

De decanen merken op dat de Nederlandse overheid duizenden euro's veil heeft om haar specialisten op te leiden, maar onze overheid niets. Intussen zijn ze hun opleidingen wel aan het aanpassen.

KU Leuven: verbetertrajecten

Decaan Jan Goffin zegt dat werkgroepen verbetertrajecten uittekenen volgens vier lijnen: de evaluatie van stagebegeleiders, de professionalisering van de stagebegeleiders, de feedback van de artsen in opleiding, en de elektronische portfolio. 'De federale wetgeving verplicht nog altijd met een papieren stageboekje te werken. De erkenning van specialisten wordt straks een Vlaamse materie. We hebben de Vlaamse overheid geld gevraagd om die elektronische portfolio uit te werken maar dat is afgewezen.'

UGent: beslissing in juni

De Gentse decaan Guy Vanderstraeten wil de zaak snel en nuchter aanpakken. 'Werkgroepen bereiden al geruime tijd verbeteringen voor en in juni gaan we daarover beslissen.' Ook hij legt de nadruk op de elektronische aansturing van de leer-portfolio en op 'teach the teacher', de opleiding van de stagebegeleiders en de docenten. 'Nu is het nog iedere universiteit voor zich, in een tweede fase moeten we samen werken.'

Antwerpen: veel in steigers Dat laatste is ook wat de Antwerpse decaan Paul Van Royen beklemtoont. Hij wil 'de kritiek waarop kritiek uit te brengen is, dankbaar aangrijpen om gewenste verbeteringen sneller door te voeren'.

'Veel stond al in de steigers en stoelt op ervaringen die we opdeden met de huistarsenopleiding.' Tijd vrijmaken voor vorming en dat wat minder aanwezig zijn in 'de klinische productie in het ziekenhuis', is noodzakelijk, net als investeren in de opleiding van de stagemeesters.

Vlaams parlementslid Fientje Moerman (Open VLD) gaat minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) ondervragen hierover. Maar die zegt dat hij maar moet tussenbeide komen ná de NVAO.

www.vluhr.bewww.vluhr.be

Bron: De Standaard, 17 mei 2013 © 2013 Corelio


Artsenopleidingen scoren onvoldoende

De academische opleidingen tot arts-specialist van de KU Leuven, UGent en Universiteit Antwerpen (UA) hebben ernstige tekortkomingen qua onderwijskwaliteit. Dat concludeert een visitatiecommissie van internationale experts. De opleiding van de VUB haalt wel de opgelegde minimumnormen.

De internationale commissie visiteerde de opleidingen tot arts-specialist (Master of Medicine in de specialistische geneeskunde) voor de Vluhr, de Vlaamse universiteiten- en hogescholenraad.

De commissie stelde bij deze opleidingen in Leuven, Gent en Antwerpen ernstige tekorten vast op het vlak van programma, inzet van personeel en voorzieningen. De noodzakelijke opleiding en ondersteuning van docenten en stagebegeleiders ontbreekt. Voor studenten is de balans tussen werk-, studie- en privétijd vaak ernstig verstoord is door werkweken van 60 tot 80 uur, in combinatie met een gebrek aan begeleiding.

Meer volk

De opleidingen aan de VUB, waar ook de Master in Disaster Medicine onder de loep werd genomen, halen wel de normen. De VUB heeft de invoering van de opleiding specialistische geneeskunde, wat de commissie op zich een goed concept vindt, aangegrepen om samen met het universitair ziekenhuis veranderingen door te voeren. Een gevoelige uitbreiding van de medische staf heeft er tot een goede begeleiding van het werkplekleren geleid. Er is meer ruimte gecreëerd voor de opleiding van arts-specialisten in opleiding en van stagemeesters.

Politieke verantwoordelijkheid

De commissie stelt dat het verouderde en complexe wettelijke kader voor de opleiding en erkenning van arts-specialisten de implementatie van de academische opleiding ernstig hindert. Er zijn wel indicaties dat er bij de federale overheid wat beweegt, maar er is een grote nood aan een modern en transparant wettelijk kader met moderne arbeidsvoorwaarden.

Het volledige rapport verschijnt na de aanbieding ervan op de website van de Vluhrwebsite van de Vluhr.

Bron: Tijd.be, 16 mei 2103 © 2013 Mediafin


Opleiding specialisten krijgt onvoldoende

LEUVEN - De academische opleidingen tot arts-specialist van de KU Leuven, UGent en Universiteit Antwerpen (UA) scoren onvoldoende.

Dat vindt de commissie van internationale experts, onder voorzitterschap van professor Gaston Verellen, die de opleidingen heeft gevisiteerd. De opleiding arts-specialist van VUB is net geslaagd en de internationale opleiding European Master in Disaster Medicine van de VUB kan zelfs goede resultaten voorleggen.

De noodzakelijke opleiding en ondersteuning van docenten en stagebegeleiders ontbreekt in de opleidingen van de KU Leuven, UGent en UAntwerpen. De commissie stelt vast dat de balans tussen werktijd, studietijd en privéleven voor studenten in vele gevallen ernstig verstoord is. De studenten werken 60 tot 80 uur en ze krijgen niet genoeg begeleiding.

Bron: Het Belang van Limburg, 16 mei 2013 © 2013 Concentra


Specialistenopleiding gebuisd

Universiteiten

Nederlands model werkt niet in België

De Universiteit Antwerpen krijgt net als de uniefs van Gent en Leuven een onvoldoende voor haar opleiding tot arts-specialist. De druk op assistenten is te hoog, ze zijn zwaar vermoeid, draaien te veel overuren en zijn te veel 'gezel' van hun meester. 0 0 In 2009 werd aan de vier grote Vlaamse universiteiten de opleiding tot arts-specialist ingeschaald op het niveau van een zogenaamde MaNaMa, een master na master - een gevolg van de Bolognahervormingen in het Europees Hoger Onderwijs.

Met andere woorden: het Nederlandse model is in ons land geïmplementeerd.

In de medische wereld kwam daar meteen heel wat kritiek op. En die is er nog steeds. "België is Nederland niet. Alleen al qua cultuur", klinkt het onder meer.

Vandaag stelt de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) haar visitatierapport over de opleidingen tot arts-specialist voor. Enkel de VUB krijgt daarin een voldoende, de UGent, de KULeuven en de UA hebben zware manco's.

"In de opleiding aan de UA is er nauwelijks studietijd aanwezig", stelt het rapport. "Buitenlandse stages worden niet gestimuleerd, en de veiligheid tijdens nachtdiensten is niet gegarandeerd omdat stafleden niet altijd bereid zijn persoonlijk te komen superviseren, ondanks het feit dat daar wel nood aan is."

"Het is inderdaad zo dat je handelingen die je overdag niet mag doen, 's nachts wél mag doen, omdat de bazen niet uit hun bed willen komen", bevestigt een recent afgestudeerde specialist. "Zelf heb ik dat niet altijd als een probleem beschouwd, want al doende leer je zeer veel."

Onmisbare werkkracht

Probleem bij alle universiteiten is de werkdruk. "De opleiding tot arts-specialist in Vlaanderen heeft een lange traditie volgens het meester- gezel-principe", stelt het visitatierapport.

"Dat is goed, omdat de student leert aan het ziekbed van de patiënt. Maar in de loop van de tijd is de specialist in opleiding op die manier een nagenoeg onmisbare werkkracht geworden die zich heeft vereenzelvigd met het traditionele beeld van de arts-specialist: via lange werktijden nagenoeg permanent klaar staan voor de patiënt. Studenten zijn door de vermoeidheid vaak onvoldoende fit om belangrijke beslissingen te nemen. Op veel plaatsen wordt de wet op arbeidsduurbeperking met de voeten getreden."

"Ik heb in mijn opleiding geregeld meer dan 24 uur aan een stuk gewerkt", zegt een specialist. "En soms ben je een veredelde secretaresse.

Maar ik weet wel dat men in Nederland bijna smeekt om Belgische studenten, vanwege die arbeidsijver. Al zie je het verschil al met de huidige generatie."

Bron: Gazet van Antwerpen, 16 mei 2013 © 2013 Concentra