Doctoraatsverdediging Johan Bilsen
End-of-life decisions in medical practice in Flanders, Belgium

Verschillende ontwikkelingen in onze moderne westerse maatschappij dragen ertoe bij dat mensen op steeds hogere leeftijd overlijden. Vaak gebeurt dit in instellingen, omringd door professionele zorgverleners, en na een min of meer lange periode van ziekte, dikwijls gepaard gaande met allerhande (hoogtechnologische) medische ingrepen en verzorging. Anderzijds worden mensen mondiger, verlangen kwaliteitszorg en wensen meer en meer controle te hebben over hun leven, ook over het einde ervan. Deze evoluties verhogen de kans dat artsen en andere professionele zorgverleners te maken krijgen met het nemen van medische beslissingen rond het levenseinde van hun patiënten met een mogelijk of zeker levensverkortend effect. De laatste decennia is de publieke en politieke interesse voor dit soort medische beslissingen rond het levenseinde erg toegenomen. Echter, met uitzondering van Nederland, is grootschalig wetenschappelijk empirisch onderzoek op dit domein pas zeer recent op gang gekomen. In deze thesis worden de eerste empirische studies tussen 1996 en 2002 voorgesteld die hieromtrent in Vlaanderen, België werden opgezet met als belangrijkste bedoeling het in kaart brengen van de incidentie en karakteristieken van dergelijke medische beslissingen. Bijkomend wordt in deze thesis specifieke aandacht besteed aan het farmacologisch aspect van euthanasie en pijn- en symptoombestrijding met een mogelijk levensverkortend neveneffect en aan de betrokkenheid van huisartsen, verpleegkundigen en apothekers bij beslissingen rond het levenseinde.

 

 

 

 

Terug naar doctoratenoverzicht