Vrije Universiteit Brussel - Redelijk eigenzinnig

 1. VUB-ethicus Gily Coene: "Dat er verschillende visies over abortus bestaan, is geen probleem, wél dat vrouwen niet zelf kunnen bepalen hoe zij handelen"

  Liliane Versluys, advocate en lid van Furia (Feministische Denktank) en Gily Coene, VUB-professor EthiekEthiek en voorzitter van RHEA (Onderzoekscentrum Gender en Diversiteit), herdenken het overlijden van Lucie Van Crombrugge, vijf jaar geleden. Zij was één van de grooste voorvechtsters voor recht op abortus, zowel in Belgie als wereldwijd.

  Dit opiniestuk verscheen eerder op Knack.be. Auteurs: Lilane Versluys en Gily Coene. 

  Op 17 mei 2017, vandaag precies 5 jaar geleden, overleed de feministische activiste en VUB-Eredoctor Lucie Van Crombrugge. Ze kreeg het eredoctoraat voor haar jarenlange strijd voor de depenalisering van abortus in België, haar inzet in de abortushulpverlening en haar onvermoeibare vrouwenrechtenactivisme. Lucie Van Crombrugge kreeg het doctoraat samen met de in 1984 overleden arts Willy Peers, wiens arrestatie in 1973 het startschot vormde voor de lange strijd voor het recht op abortus in België.

  Van Crombrugge sloot zich in de jaren zeventig aan bij Dolle Mina Gent en het Vrouwen Overleg Komitee, vandaag bekend onder de naam Furia. In de jaren tachtig, toen abortus nog illegaal was in België, hielp ze ongewenst zwangere vrouwen in het Gentse Kollektief Anticonceptie.

  Het was een verre van vrijblijvend engagement: wie zich inzette voor anticonceptie en het recht op abortus riskeerde decennialang zware straffen, zoals de verbeurdverklaring van de wagen waarmee je informatiemateriaal vervoerde, en dat in de loden jaren ’70 en ’80 waar een strafblad niet hielp om werk te vinden. De hulpverlening aan vrouwen in nood kon ook op een veroordeling met strafblad en celstraffen uitdraaien.

  Maar de risico’s en de inspanningen van een brede coalitie middenveldorganisaties, artsen en politici, met in Vlaanderen Lucie als inspirerende figuur, miste haar uitwerking niet. Ze leidden in 1990 tot het wetsvoorstel dat abortus onder bepaalde voorwaarden uit het strafrecht haalde.

  Ook na de abortuswet bleef Van Crombrugge ijveren voor de volledige depenalisering, ook al wilde geen enkele partij het jarenlang nog op de agenda zetten. Abortus hoorde volgens Lucie niet thuis in het strafrecht en over basisrechten van vrouwen behoorde men geen halfslachtige compromissen te sluiten. Ze zag hoe vrouwen nog steeds naar het buitenland moesten, omdat de opgelegde bedenktijd niet alleen nodeloos paternalistisch was, maar vrouwen ook gevaarlijk dichtbij of over de termijn van 12 weken zwangerschap duwt. Haar pleidooi voor een uitbreiding van de termijn en het wegwerken van barrières die het vrouwen moeilijk maken, wordt momenteel verdergezet door een brede coalitie van vrouwenorganisaties, waaronder ook Furia.

  De verdere depenalisering door de Wet Vrijwillige Zwangerschapsafbreking van 2018 heeft ze niet meer meegemaakt, maar tot haar dood in 2017 is ze zich blijven inzetten – in België en internationaal – voor het meest fundamentele en tegelijk meest controversiële recht voor alle personen die ongewenst zwanger zijn: het recht om zelf te kunnen beslissen en op een niet-veroordelende, zo toegankelijk en veilig mogelijk wijze geholpen te worden.

  In de meeste delen van de wereld is dit recht nog altijd geen realiteit, ook niet in de Westerse wereld. Wie herinnert zich niet de beelden van de Poolse activisten die in volle coronatijd – met mondmasker en inachtname van de afstandregels – protesteerden tegen de verstrenging van de wetgeving in Polen. Vorig jaar legde een grondwettelijk hof van rechtse regeringsloyale rechters het recht op abortus daar quasi volledig aan banden. Ontwikkelingen in Hongarije en net ook nog in Tsjechië baren zorgen. En ook de bovenvermelde, belangrijke, aanpassingen van de Belgische abortuswetgeving geraken maar niet goedgekeurd, terwijl een politieke meerderheid ervoor is.

  Het nieuws over de gelekte nota van het Amerikaanse hooggerechtshof begin deze week zorgt dan ook terecht voor een schokgolf, in de eerste plaats in de VS, maar ook ver daarbuiten. Bijna een halve eeuw nadat het historische arrest Roe v. Wade uit 1973 een einde maakte aan de wetten die vrouwen de toegang tot abortus ontzegden, wil men dit ongedaan maken en de regelgeving over abortus voortaan overlaten aan de federale staten. Zelfs Roe v. Wade verhinderde niet dat toegang tot abortus in de VS voor velen al quasi onmogelijk is. Volgens Planned Parenthood werden sinds Roe v. Wade 1336 abortusrestricties ingevoerd in Amerikaanse staten, met een recordaantal in 2021 en de uiterst strenge abortuswet in Texas als triest hoogtepunt. Als het arrest valt, krijgen staten volledig vrij spel. Arme, jonge vrouwen en vrouwen van kleur zullen daardoor opnieuw het meest getroffen worden, want ze hebben niet de mogelijkheid om naar een andere staat of land te reizen om een veilige abortus te kunnen krijgen. Ook Lucie Van Crombrugge was zich ervan bewust dat de abortusstrijd ook een sociale strijd is en koppelde de strijd voor depenalisering aan een strijd voor volledige terugbetaling en voor degelijke en toegankelijke zorg. 

  De invloed van rechts-conservatieve en religieuze fanatieke antiabortusactivisten reikt veel verder dan de VS. Ze sponsoren groeperingen en campagnes in ons land en de EU die ijveren tegen vrouwen- en lgbti-rechten, de zgn. anti-gender beweging, en beknotten reproductieve rechten en voorzieningen in minder welvarende landen in het Zuiden. Dat alles plaatst de feministische beweging voor de uitdaging om daar een antwoord op te vinden door een internationaal solidaire strijd te voeren.

  Dat er verschillende visies en morele standpunten over abortus bestaan, is geen probleem, wél dat vrouwen niet zelf kunnen bepalen volgens welke visie zij handelen bij een ongewenste zwangerschap. Zoals de vorig jaar overleden zwarte feministische schrijfster Bell Hooks het stelde, kan je onmogelijk voor vrouwenrechten zijn en tegen het recht op abortus. Zelfbeschikking  ook inzake reproductieve rechten voor alle vrouwen is een essentieel principe van het feminisme.

 2. Drie lezingen van winnaars prestigieuze ERC-Starter Grants

  De VUB organiseert een reeks lezingen van winnaars van ERC-grants. Op 17 mei bijt Liliana Lizarazo-Rodriguez de spits af. Deze VUB-onderzoekster ontving in 2020 een ERC-starters Grant voor haar onderzoek naar de transformatie van mensenrechtenzaken naar meer eco-centrische rechtszaken. Op 14 juni volgt er een lezing van Martin Virte en op 21 juni eentje van Christophe Snoeck. De eerste over meerkleurenlasers, de tweede over bio-archeologie.

  De onderzoekers en hun projecten:

  Liliana Lizarazo-Rodriguez - ERC Starting Grant Social Sciences and Humanities -  SH2 Institutions, Values, Environment and Space

  Project: CURIAE VIRIDES - How the third wave of global judicial (and social) activism is filling ecological governance gaps and challenging the liability-remedy paradigm

  In dit project onderzoekt Liliana Lizarazo-Rodriguez met haar team de geleidelijke transformatie van mensenrechtenzaken naar meer eco-centrische rechtszaken en de rol van (activistische) rechtbanken. Het onderzoek richt zich op de vergroening van sociale processen en de gevolgen daarvan voor de slachtoffers van ecologische schade. Het project probeert het bereik van dit activisme te beoordelen en onderzoekt de institutionele kwaliteit van de eco-centrische rechtspraak.

  Liliana Lizarazo-Rodriguez is doctor in de rechten (UGent) en haar onderzoeksinteressen omvatten duurzame ontwikkeling, bedrijfsleven en mensenrechten. Liliana Lizarazo-Rodriguez is adjunct-professor aan VeCo/IES (VUB), assistent-professor aan UAntwerpen en gastdocent aan Sciences Po. Ze is advocate in Spanje, Colombia en aan de West-Vlaamse balie. Zij was onder andere onderzoeker in Business & Human Rights projecten voor het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling.

  Christophe Snoeck - ERC Starting Grant Social Sciences and Humanities  - SH6 The Study of the Human Past

  Project: LUMIERE - Landscape Use and Mobility in EuRopE - Bridging the gap between cremation and inhumation

  Met zijn nieuwe ERC-project wil Christophe Snoeck met zijn team licht werpen op migratie- en vestigingspatronen van vroege populaties in Europa. Hij onderzoekt hiervoor zowel gecremeerde botresten als begraven skeletten met behulp van state-of-the art bio-archeologie. Snoeck wil aan de hand van deze verschillende begrafenispraktijken in kaart brengen hoe de mensen in Europa  van het neolithicum tot de vroege middeleeuwen op lokale, regionale en Europese schaal hebben geleefd.

  Christophe Snoeck is onderzoeksprofessor en postdoc in de VUB- onderzoeksgroepen Analytical, Environmental and Geo- Chemistry (AMGC) en Maritime Cultures Research Institute (MARI), waar hij zijn multidisciplinaire expertise als chemische ingenieur en archeoloog combineert om belangrijke archeologische vragen te beantwoorden.  Hij is ook wetenschappelijke coördinator van het interuniversitaire CRUMBEL-project dat aan de hand van gecremeerde botten de populatiedynamiek in België van het neolithicum tot de vroege middeleeuwen onderzoekt.

  Martin Virte  - ERC Starting Grant in physical sciences and engineering - PE7 Systems and Communication Engineering -

  Project: COLOR UP - All-optical sub-THz signal filtering with multi-COLOR lasers

  Martin Virte onderzoekt in dit project met zijn team hoe meerkleurenlasers gebruikt kunnen worden om optische signalen op ultrahoge frequenties te verwerken. De zogenoemde ‘mm-wave frequency range’ is een veelbelovende kandidaat om verder te gaan dan de 5G-technologie, 100 tot 300 GHz tegenover de huidige 40 tot 50 GHz van 5G. Het grootste probleem met dergelijke signalen is dat ze moeilijk manipuleerbaar zijn. Microwave Photonics ontwikkelt hiervoor oplossingen op basis van licht, om de beperkingen van elektronische systemen te overwinnen.

  Martin Virte is professor aan de faculteit Ingenieurswetenschappen. Hij behaalde zijn master als ingenieur aan het Franse Centrale Supélec met specialisatie in Fotonica. Virte werkt sinds 2011 voor de onderzoeksgroep B-PHOT Brussels Photonics en behaalde er in 2014 zijn PhD aan de VUB, in co-tutelle met Supélec.

 3. Europese Universiteit EUTOPIA en Times Higher Education organiseren onderwijsconferentie in kader van UNESCO’s WHEC2022

  THE Europe Universities Summit – 16-17 May 2022 – Barcelona, Spain

  De wereld staat voor grote uitdagingen, zoals klimaatverandering, digitale transformatie, de pandemie en migratie. De samenwerking tussen verschillende universiteiten is cruciaal om als  schakel tussen onderwijs, onderzoek en innovatie deze uitdagingen mee aan te gaan. EUTOPIA en het gerenommeerd Brits wetenschappelijk platform Times Higher Education kaarten deze uitdagingen waar het hoger onderwijs voor staat aan tijdens de Europese universiteitstop “Alliances for the future: bridging education across Europe”, op 16 en 17 mei in Barcelona. Decaan Luc Soete is een van de keynote speakers.

  De conferentie spitst zich toe op de creatie van een Europese universiteitsstrategie en maakt deel uit van de tienjaarlijkse UNESCO wereldconferentie over hoger onderwijs. Twee dagen lang gaan verscheidene vooraanstaande sprekers uit de onderwijswereld in op de belangrijkste vragen over de opbouw van het Europees systeem voor hoger onderwijs. Luc Soete, decaan van de Brussels School of Governance: “Tijdens een panelgesprek ga ik met collega’s na hoe de Europese Universiteit een bijdrage kan leveren aan de Green New Deal en hoe het de ontwikkelingsdoelstellingen op vlak van duurzaamheid kan steunen”.

  De conferentie wordt georganiseerd door EUTOPIA-partner Universiteit Pompeu Fabra. Jan Danckaert, vicerector onderwijs en rector ad interim van de VUB:“Initiatieven zoals deze conferentie zijn essentieel om inzicht te krijgen in het snel wijzigendeEuropees hoger onderwijs landschap. Als Urban Engaged University is de VUB partner in een sterke alliantie van 10 universiteiten, EUTOPIA, waarin strategieën inzake onderwijs, onderzoek en maatschappelijke impact gedeeld worden om onze universiteiten meer slagkrachtig te maken. Zo dragen we bij tot de versterking van de Europese waarden en de realisatie van de dubbele Europese transitie naar klimaatneutraliteit en digitaal leiderschap.”

  De Europese Universiteit

  De Europese Universiteit is een initiatief van de Europese Commissie om een Europese ruimte voor hoger onderwijs op te richten waarmee de lidstaten kunnen reageren op de snelle veranderingen in het Europees hoger onderwijs landschap. Het doel van deze transnationale allianties is om de krachten te bundelen en het internationaal concurrentievermogen te verbeteren. Europese Universiteiten maken onderlinge uitwisselingen in onderwijs en onderzoek veel makkelijker. Studenten kunnen bijvoorbeeld een diploma behalen bestaande uit opleidingsonderdelen uit verschillende landen. Momenteel zijn er 41 partnerschappen, die elk uit vijf tot elf universiteiten bestaan, waaronder ook EUTOPIA. EUTOPIA werd juni 2019 een Europese Universiteit.

  EUTOPIA

  EUTOPIA is een ambitieuze alliantie van 10 gelijkgestemde universiteiten die bereid zijn zichzelf opnieuw uit te vinden: de Babeș-Bolyai Universiteit in Cluj-Napoca (Roemenië), de Vrije Universiteit Brussel (België), CY Cergy Paris Université (Frankrijk), de Ca’Foscari Universiteit in Venetië (Italië), de Technische Universität Dresden (Duitsland), de Göteborg Universiteit (Zweden), de Universiteit van Ljubljana (Slovenië), de NOVA-universiteit in Lissabon (Portugal), de Universiteit Pompeu-Fabra in Barcelona (Spanje) en de University of Warwick (Verenigd Koninkrijk). Deze tien pioniers slaan de handen in elkaar om dé universiteit van de toekomst vorm te geven.

  Elke universiteit heeft verschillende campussen die diep geworteld zijn in hun omgeving. Ze hebben nauwe relaties aangeknoopt met hun gemeenschappen, de institutionele structuren en de lokale bedrijven. De missie van EUTOPIA bestaat erin een unieke en gewaagde langetermijnalliantie te scheppen van transformatieve en geëngageerde instellingen. Studenten, onderzoekers en personeel van EUTOPIA werken samen aan een nieuw academisch model dat een weergave is van een open een verenigd Europa, dat zijn burgers en het milieu respecteert.

 4. VUB-onderzoeksgroep klokt af op 20 Nature-publicaties in 10 jaar

  Het labo van VUB-professor Jan Steyaert, ook co-directeur van het VIB-VUB Center for Structural Biology (CSB), publiceerde in tien jaar tijd twintig keer in Nature, een van de belangrijkste wetenschappelijke tijdschriften ter wereld. De meest recente publicatie, Structural Basis of Sodium-Dependent Bile Salt Uptake Into The Liver werd woensdag online gepubliceerd. Ze werpt een licht op de kanalen die galzouten doorheen de lever loodsen. Diezelfde kanalen worden ook door Hepatitesvirussen gebruikt om de lever te infecteren.

  “Het eiwit waarvan we nu de structuur en de werking ontrafeld hebben is tegelijk de receptor voor Hepatites-B en Hepatitis-D,” zegt Steyaert. “Daarom biedt dit werk naast haar fundamenteel belangook perspectieven voor de ontwikkeling van ​ preventieve geneesmiddelen waarmee we de toegang van dit verschrikkelijke virus tot de lever kunnen blokkeren.”

  Het was nog maar drie weken geleden dat het team van Steyaert een vorige Nature-publicatie haalde. “We ontwikkelden de laatste jaren een baanbrekend technologieplatform die nu in heel veel domeinen wordt gebruikt,” relativeert Steyaert. “Daardoor slagen we er in om met de beste teams wereldwijd samen te werken en delen wij als co-auteurs ook mee in de uitstraling van al die toppublicaties in Nature.”

  De technologie waar Steyaert het over heeft is gebaseerd op de de engineering en het gebruik van nanobodies, die ze als veelzijdig onderzoeksinstrument toepassen in de structurele biologie en in de geneeskunde. Het bestaan van een nieuwe klasse van antilichamen in het bloed van dromedarissen, nanobodies genaamd, werd in 1989 door VUB professoren Cécile Casterman en Raymond Hamers ontdekt, een ontdekking met enorme gevolgen, tot vandaag voor de globale biotechsector. Die nanobody-technologie leidde enkele jaren geleden ook tot de oprichting van de spin-off Confo Therapeutics, waar nu al tachtig mensen voltijds aan de slag zijn.

  Of de twintig Nature-publicaties een record zijn weet Steyaert niet. “Maar het zijn er echt wel veel”, vindt hij ook zelf. “We hebben gisteren voor de zekerheid toch maar een klein feestje gehouden met de onderzoeksgroepen van het CSB."

 5. VUB-onderzoeker Koen Byttebier schrijft boek over Covid-19 en kapitalisme

  Geslaagde en mislukte aanpak van de pandemie door Westerse overheden

  Van 2020 tot vandaag ondervindt de wereld de gevolgen van de Covid-19 pandemie. De oorzaak ligt uiteraard bij een virus, maar de graad van verspreiding van dit virus, en het daarmee verbonden aantal besmettingsgevallen en overlijdens, is in grote mate afhankelijk van socio-economische factoren. Het verloop van de pandemie vertoont dan ook grote verschillen van land tot land. Onderzoek maakte reeds duidelijk dat de aard van de reactie van een land, bv. eliminatie-beleid, mitigatie-beleid, herd-immunity,… sterk wordt bepaald door politieke en ideologische factoren. En deze factoren zijn dan ook heel bepalend geweest voor goede of slechte resultaten in het bestrijden van de pandemie.

  Het boek van Koen Byttebier, VUB-professor voor socio-economische ethiek verbonden aan de faculteit Recht en Criminologie, is één van de eerste studies waarin deze socio-economische factoren grondig aan bod komen. Hij stelt hierin dat tal van landen faalden, zowel in de  preventie als in de reactie op Covid-19.

  Het boek legt de nadruk op de situatie in volgende Westerse landen: de VS, het VK en de lidstaten van de EU. In 11 hoofdstukken bespreekt Byttebier gedetailleerd de meest belangrijke socio-economische factoren, waarbij hij de oorzaken van Covid-19 bespreekt, de beleidsmatige en politieke reactie hierop, ook de reactie van monetaire instellingen zoals de centrale banken en het IMF. Byttebier onderzocht verder de impact van de pandemie op het fiscaal beleid, de gezondheidszorg, op woonzorgcentra, de arbeidsmarkt, het onderwijs, de ontwikkeling van vaccins en medicatie en op socio-economische ongelijkheid.

  Byttebier: “In mijn boek kom ik tot de vaststelling dat het falen om adequaat op te treden tegen de verspreiding van het Covid-19 virus, in sterke mate is voortgevloeid uit neoliberaal beleid. Een initiële houding van neoliberale regeringen in diverse landen ter wereld was er bijvoorbeeld één van niet te reageren, waardoor in de periode die is verstreken tussen het moment dat de WHO de alarmbel luidde en Westerse regeringen eindelijk bereid waren tot het nemen van maatregelen, veel kostbare tijd is verloren - sommigen gewagen zelfs van "de verloren zes weken”. Een andere betreft de absolute primauteit van de economische belangen die het economisch neoliberalisme propageert, zelfs ten kost van de volksgezondheid. Hierdoor waren tal van regeringen niet bereid om maatregelen snel af te kondigen, of om genomen maatregelen gedurende voldoende lange tijd vol te houden, met als gevolg de voortdurend op en neer gaande curves van besmettingen en dodenaantallen. Een andere factor is geweest dat landen die in de aanloop tot de Covid-19 pandemie het sterkst hadden bloot gestaan aan neoliberaal bezuiningsbeleid, ook het slechtst voorbereid waren op het uitbreken van een dergelijk virus. Problematisch in dat verband waren bv. de onderbezetting in zieken- en rusthuizen, het niet beschikken over beschermingsmateriaal, noch over de productiecapaciteit om deze zelf te vervaardigen, naast vele ander voorbeelden."

  Het boek sluit af met aanbevelingen die de weerbaarheid van samenlevingen tegen dergelijke pandemieën zou kunnen verhogen.

  Koen Byttebier:  Covid-19 and capitalism. Success and Failure of the Legal Methods for Dealing with a Pandemic. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-92901-5

 6. Rectorkandidaten VUB in debat

  Verkiezingsdebatten op 19 en 20 mei

  De rectorkandidaten Jan Danckaert en Dirk Devroey gaan donderdag 19 mei (in aula QA op de VUB Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus Etterbeek) en op vrijdag 20 mei (in auditorium Brouwer op de VUB Health Campus in Jette) met elkaar in debat. Zij zullen het publiek, bestaand uit academici en studenten van  de VUB, proberen te overtuigen van hun toekomstvisie voor de universiteit.

  Beide debatten starten om 12 uur en eindigen om 13u45. De twee kandidaten zullen de krachtlijnen van hun beleidsplan uiteen zetten, met elkaar in discussie gaan en vragen uit het publiek beantwoorden.

  Vanaf maandag 6 juni tot maandag 20 juni kunnen stemgerechtigden elektronisch hun stem uitbrengen. Zoals in 2016 en 2020 het geval was, mogen opnieuw alle personeelsleden van VUB en UZ Brussel én alle VUB-studenten deelnemen aan de rectorverkiezing. Op dinsdag 21 juni 2022 zal de winnaar van de rectorverkiezingen bekend worden gemaakt. Hij zal de universiteit vier jaar lang leiden. Meer informatie vindt u op www.vub.be/rectorverkiezingwww.vub.be/rectorverkiezing. Daar staan ook bio’s van Jan Danckaert en Dirk Devroey, plus de beleidsplannen die ze voor de VUB hebben.

 7. Protestactie: stop de executie van Ahmadreza Djalali

  Dinsdag 17 mei – 17u30 – tegenover Iraanse Ambassade – ULB-campus, Franklin Rooseveltlaan 48, Brussel

  De Iraanse autoriteiten dreigen om wetenschapper en VUB-gastdocent Ahmadreza Djalali te executeren voor 21 mei. Op dinsdag 17 mei roepen de Vrije Universiteit Brussel, Université libre de Bruxelles en Amnesty International op tot een massale protestactie tegen zijn dreigende executie en voor zijn onmiddellijke vrijlating. 

  “Meer dan 130.000 mensen in België hebben zich al via petities en op andere manieren uitgesproken voor de vrijlating van Ahmadreza Djalali. De dreiging van executie is echter nog nooit zo acuut geweest. Het leven van dr. Djalali hangt momenteel aan een zijden draadje”, aldus Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen.

  “Het is cruciaal om nu aan de Iraanse autoriteiten te tonen dat we de vrijlating van dr. Djalali eisen. Daarom roepen we iedereen die zich de laatste jaren uitsprak tegen de detentie, doodstraf en executie van dr. Djalali op om mee lawaai te maken om de Iraanse autoriteiten op andere gedachten te brengen.”

  De actie zal plaatsvinden op de ULB-campus aan de Franklin Rooseveltlaan, recht tegenover de Iraanse ambassade in Elsene.

  Afgevaardigden van de ULB, de VUB en Amnesty International zullen de aanwezige supporters, studenten en universiteitsmedewerkers toespreken. Belgische parlementsleden, die moties hebben aangenomen waarin wordt opgeroepen tot de vrijlating van Ahmadreza Djalali, zijn eveneens uitgenodigd.

  Praktisch

  Wanneer? Dinsdag 17 mei 2022, start om 17.30 uur.
  Waar? Op de campus van de ULB, voor het Janson Auditorium, Franklin Rooseveltlaan 48, Brussel.
  Aanwezig? Annemie Schaus, rector van de ULB; vertegenwoordigers van de VUB waaronder prof. dr. Gerlant van Berlaer, vriend en collega van dr. Djalali aan UZ Brussel; Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen; Philippe Hensmans, directeur van de Franstalige afdeling van Amnesty International België
  Wat? Massale protestactie tegen de dreigende executie van Ahmadreza Djalali en voor zijn onmiddellijke vrijlating.

  Achtergrond

  Dr. Djalali is gespecialiseerd in rampengeneeskunde en werd in april 2016 tijdens een werkbezoek in Iran gearresteerd en beschuldigd van spionage. De eerste tien dagen wist niemand waar hij werd vastgehouden. Eind oktober 2017 werd hij veroordeeld tot de dood na een manifest oneerlijk proces. Hij werd tot bekentenissen gedwongen door middel van psychische folteringen en spendeerde de eerste drie maanden van zijn detentie in de isoleercel. Zijn advocaat mocht hem pas zeven maanden na zijn arrestatie bezoeken.

  In België tekenden al meer dan 130.000 mensen de petitie van Amnesty International die oproept de doodstraf tegen Djalali in te trekken en zijn vrijlating eist. Begin mei 2022rapporteerden verschillende Iraanse media over een beslissing van de Iraanse autoriteiten om dr. Djalali te executeren voor het einde van de Iraanse maand Ordibehesht, wat overeenkomt met 21 mei. Lees hier hoe dr. Djalali in de cel belandde.

 8. VUB opent vernieuwd datacenter

  In het hart van de VUB-campus Brussels Humanities, Sciences & Engineering in Etterbeek is een vernieuwd datacenter geopend. Goed voor 100 vierkante meter binnen en nog meer ruimte buiten. “We hebben een hoeksteen gelegd voor de verdere digitalisering van zowel onderwijs en onderzoek, als van de werking zelf”, vat Chief Information Officer Henri Vanroelen samen.

  Twee jaar geleden kwam de opdracht binnen om een nieuw datacenter te bouwen. Het vroegere datacenter dateerde nog van de jaren ’70 en was sterk verouderd. “Met de vernieuwing en uitbreiding van het datacentrum op de campus in Etterbeek bereiken we al een aantal mijlpalen en doelen”, zegt Chief Information Officer Henri Vanroelen. “Zo hebben we voor het eerst in bestaan van de VUB een super computer (HPC) op campus en een datacenter dat via een eigen generator verder kan werken, ook als de elektriciteit volledig weg valt. Dat laatste is belangrijk in het kader van betrouwbaarheid en continuïteit van de IT-omgeving, die onontbeerlijk is geworden voor de dagdagelijkse werking van de universiteit. Naar de toekomst toe hebben we met het datacentrum een hoeksteen gelegd voor de verdere digitalisering van zowel onderwijs en onderzoek, als van de werking zelf.”

  Meerwaarde nieuw datacenter

  Alle kleine serverruimtes die verspreid waren over de campus, zijn nu verhuisd naar een centrale locatie. Door die op één plaats te verzamelen, kan gevoelige dat beter beschermd en bewaakt worden.  Daarnaast is het datacenter afgestemd op de huidige werkomstandigheden. Iedereen wil kunnen werken vanop elke werkplek. VUB zet heel hard in op flexdesks en een aangepast netwerk afhankelijk van waar de eindgebruiker zich bevindt.

  Safety first

  Het datacenter kan volledig autonoom functioneren Er is bijvoorbeeld een noodgenerator die 24/7 blijft werken, zelfs als de hele campus zonder elektriciteit zou zitten. Daarnaast is er een gasblussingsinstallatie aangebracht die brand voorkomt zonder dat er schade wordt aangericht bij de interne data-infrastructuur. Ook de fysieke toegang tot het datacenter is streng beveiligd.

  Het gehele project kostte een investering van zowat 2,7 miljoen euro. Met het vernieuwde datacenter kunnen onderzoekers zich op hun onderzoek focussen en moeten ze zich minder met IT-zaken bezig houden.

  Bekijk de virtuele tour van het datacenter.

 9. Usquare.brussels in opbouw

  De reconversie van de voormalige Fritz Toussaint-kazerne komt in een stroomversnelling met de nadruk op het hergebruik van materialen

  De minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort, de rector ad interim van de VUB, Jan Danckaert, de rector van de ULB, Annemie Schaus, en de directeur van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting, Gilles Delforge, maakten vandaag de balans op van de vorderingen van Usquare.brussels, de transformatie van de voormalige Fritz Toussaintkazerne in een open, gemengde en multifunctionele wijk. In het gezelschap van de burgemeester van Elsene, Christos Doulkeridis, een vertegenwoordiger van het directoraat-generaal Regionaal en stedelijk beleid van de Europese Commissie (DG REGIO), Carlo Girlanda, en vertegenwoordigers van de ontwerpers en aannemers die betrokken zijn bij de huidige werken, brachten ze samen met de pers een bezoek aan de werf, waarbij ze bijzondere aandacht besteedden aan de recuperatie en het hergebruik ter plaatse van materialen, zoals bakstenen, ramen, sanitair en tegels.

  De werken die de VUB en ULB in januari startten en die tot eind 2023 zullen duren, betreffen de omvorming van het complex van zes gebouwen aan de voorkant van de Generaal Jacqueslaan tot een gemeenschappelijk academisch centrum van 9.000 m² dat de universiteiten zullen delen. Het Brussels Gewest heeft als eigenaar van de site een erfpacht op deze zes gebouwen verleend aan de twee universiteiten.

  De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) coördineert de reconversie van de kazerne en stuurt zelf ook enkele fasen aan. In september 2022 start ze met de renovatie van de gebouwschil van de voormalige manege, waarvan de oppervlakte van 1.600 m² herbestemd wordt tot een hal voor duurzame voeding. In november 2022 volgt de vernieuwing van alle nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, telecommunicatie, riolering) en de aanleg van een ondergronds verwarmingsnet. In goede onderlinge afstemming met de reconversie van de andere gebouwen zal de MSI daarna de herinrichting van de openbare ruimte op zich nemen. Beliris is al begonnen met de verwijdering van asbest uit bepaalde gebouwen. Dit werk verloopt in fasen tot 2023 (zie infografiek).

  Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort, verklaarde: “Ik ben verheugd over de vorderingen van het universitaire gedeelte van het project, dat betrekking heeft op de twee gevels van Usquare.brussels die het meest zichtbaar zijn voor het publiek. ​ Door de afbraak van een gebouw, dat zal worden vervangen door de toekomstige nieuwe hoofdingang aan de Kroonlaan, kan iedereen op de hoek van 

  Planning van de lopende werken en de volgende fasen

  Aan de Kroonlaan en de Generaal Jacqueslaan is duidelijk te zien hoe de wens van het Gewest vorm krijgt: namelijk deze site opnieuw in gebruik nemen en openstellen naar de stad. Deze werken worden gevolgd door de bouw van gezinswoningen op het kazerneterrein, waarvan het Gewest heeft beslist dat dit allemaal publieke woningen zullen zijn. Over enkele jaren zal Usquare.brussels een open, gemengde en dynamische, stedelijke en gezellige, universitaire en internationale, duurzame en innoverende wijk zijn, waarvoor het Gewest, de universiteiten en de MSI ambitieuze doelstellingen hebben bepaald: enerzijds de herwaardering van het erfgoed en anderzijds de aanwending van circulaire bouwtechnieken voor het hergebruik van materialen. Ik wil de VUB en de ULB nadrukkelijk bedanken voor hun bepalende inbreng in dit ambitieuze project voor het Gewest. Evenals het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), dat de werken aan het universitairegedeeltevan Usquare.brussels en de toekomstige voedingshal steunt.”

  Duurzame verbinding tussen de stad en de twee universiteiten

  Jan Danckaert, de rector ad interim van de VUB, en Annemie Schaus, de rector van de ULB zeiden: “Dit project versterkt de toch al hoge symbolische waarde van de samenwerking tussen onze universiteiten en met het Brussels Gewest. Het is een concrete uiting van onze gemeenschappelijke wens om bij te dragen tot de ontwikkeling van een site die sterk verankerd is in het stedelijke weefsel. De universitaire activiteiten in deze gebouwen zullen zich richten op de stad en haar inwoners en zullen een aanvulling vormen op de maatschappelijke verbindingen die tot stand zijn gebracht door onze twee fablabs die al actief zijn op de site.”

  Na de renovatie van het complex van zes gebouwen aan de voorkant van de Generaal Jacqueslaan kunnen de volgende instellingen hier hun intrek nemen: het Brussels Institute for Advanced Studies (het eerste instituut voor gevorderde studies in België dat is bestemd voor internationale onderzoekers in residentie); het Onderzoekscentrum voor Stedelijke Studies, Duurzaamheidswetenschappen en milieutransformaties; een International House (dat diensten biedt voor studenten, onderzoekers en docenten die uit het buitenland komen of naar het buitenland gaan); en een locatie voor Citizen and Participative Science, een unieke plaats voor participatie en dialoog tussen de universiteiten en de stad.

  Jan Danckaert en Annemie Schaus lichtten toe: “De Brusselaars zien nu al de geleidelijke fysieke evolutie van de plek en het begin van de ontsluiting van de site. Wij hopen dat dit, naarmate de werkzaamheden vorderen, zal leiden tot verbindingen tussen de bewoners en onze universiteiten. En wij verheugen ons op de nieuwe onderzoeksfaciliteiten voor stedelijke vraagstukken die het publiek zullen ontvangen en samenbrengen. De vereniging van de architectenbureaus evr architecten, BC Architecten, Callebaut Architecten en het ingenieursbureau VK Engineering, die is aangesteld via een overheidsopdracht, ontwikkelde een project op maat van de universiteiten. Het combineert een eigentijdse aanpak met de opwaardering van het erfgoed. Het architecturale project voor deze renovatie – zowel de indeling van de ruimtes en de toegangen, als de gebruikte terminologie die deze emblematische gebouwen een nieuwe identiteit geeft – beantwoordt aan de wens van de universiteiten om meer banden met de stad aan te knopen.”

  Milieu-ambities: hergebruik van materialen en geothermische energie

  Gilles Delforge, directeur van MSI, legde uit: “De werken die dit jaar startten of nog zullen starten, worden tussen nu en 2028 gevolgd door andere fasen in de reconversie van de site, waaronder de bouw van gezinswoningen door de BGHM en citydev.brussels en de bouw van studentenwoningen waarvoor MSI een overheidsopdracht heeft uitgeschreven in overleg met de VUB en de ULB. MSI coördineert de reconversie van de site en fungeert ook als bouwheer voor enkele operaties. Na de renovatie van de oude manege zal de MSI de exploitatie van de voedingshal aansturen. Deze hal wordt ongetwijfeld een van de pijlers van Usquare.brussels en een zeer nuttige gemeenschappelijke voorziening voor de inwoners van de naburige wijken. Dit is een van de belangrijkste doelstellingen van Usquare.brussels, evenals de duurzaamheid van het project en de integratie van de circulaire economie. Van de 26 gebouwen op het terrein worden er 18 behouden en gerenoveerd en 2 verhoogd, terwijl slechts 3 gebouwen worden afgebroken en heropgebouwd. Vier gebouwen worden gesloopt zonder heropbouw om bij te dragen tot een royale en kwaliteitsvolle openbare ruimte, met onder meer een openbare tuin in de volle grond. De MSI ontwikkelde een circulaire strategie voor de site onder begeleiding van de vzw Rotor. De algemene doelstelling is een voorbeeldig beheer van de materiaalvoorraden binnen het project: werken met wat er is, zo veel mogelijk hergebruik en recyclage van afbraakmaterialen en keuze voor kwaliteitsvol materiaal. De universiteiten hebben zich aangesloten bij deze aanpak en deze principes volledig geïntegreerd in de lopende werken, die de VUB, de ULB en de MSI via een overheidsopdracht hebben toevertrouwd aan de onderneming BPC - Bâtiment et Ponts Construction.”

  Jan Danckaert, rector ad interim van de VUB, en Annemie Schaus, rector van de ULB, onderstreepten dat “de universiteiten bijzonder verheugd zijn dat ze konden bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe kennis over de circulaire economie en onderzoeken naar hernieuwbare energie door een samenwerking voor te stellen tussen hun onderzoekers en de studiebureaus. Deze vruchtbare samenwerking zal ertoe bijdragen dat voor deze eerste operatie de ambitieuze doelstellingen van het Brussels Gewest en de universiteiten voor de gehele site Usquare.brussels worden behaald. Ten eerste is er de recuperatie van bakstenen van de gebouwen die worden afgebroken en die worden hergebruikt in de structuur bij de nieuwe ingangen en de grote monumentale trap die het gebouw aan de Kroonlaan zullen vervangen. Daarnaast zijn er de geothermische testboringen die op termijn de gebouwen die nu worden gerenoveerd zullen aansluiten op een warmtenet dat wordt gevoed door deze hernieuwbare energie. Dat zal de koolstofimpact van de activiteiten van de VUB en de ULB op de site van Usquare.brussels verminderen.”

  Het laatste zomerseizoen van de tijdelijke bezetting See U

  Gilles Delforge, directeur van MSI, benadrukte dat “de activiteiten van het tijdelijk programma See U – dat de MSI in overleg met het Gewest, de gemeente en de universiteiten opzette – tot het einde van de zomer van 2022 doorlopen. De MSI denkt na over de beste manier om de collectieve dynamiek en de openheid die See U deed ontstaan in stand te houden, zowel tussen de bewoners van de site als met de buurtbewoners van de voormalige kazerne.”

  Christos Doulkeridis, burgemeester van Elsene, blikt tevreden terug op dit project dat nu op zijn einde loopt: “Het tijdelijke gebruik van het kazerneterrein voor het project See U was een primeur in het Brussels Gewest. Het was bedoeld om de overgang tussen twee zeer verschillende bestemmingen in de tijd te overbruggen, maar ook ruimtelijk en stedelijk zorgde het voor een overgang door de verschillende functies van de wijk te verenigen: ontdekken, elkaar ontmoeten, zichzelf ontplooien, leren, ontroerd worden, samen bouwen aan de gemeenschap door in te zetten op vermenging om steeds meer uitwisselingen tot stand te brengen. See U luidde de ommekeer in van een afgesloten en beveiligde site naar een nieuwe wijk die voor iedereen openstaat en waar wetenschap en het delen van kennis centraal staan”. De toekomst van de site oogt volgens de Elsense burgervader al even veelbelovend: “Het project Usquare.brussels maakt dat de universiteiten nog sterker aanwezig zijn op het grondgebied van Elsene. Daar kan ik alleen maar blij om zijn. Het vertrekt resoluut vanuit een open blik op de wijk en het vermengt allerlei vormen van gebruik en verschillende doelgroepen. Dat is voor ons zeer waardevol. De omvorming van deze historisch en strategisch belangrijke locatie is een zeer mooi voorbeeld van een vernieuwende manier van samenwerken tussen verscheidene overheidsinstanties en de universiteiten, ten dienste van een inclusieve stad en van haar burgers”.

  Pascal Smet, Gewestelijk Staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed, is van mening dat “Het tijdelijke gebruik heeft de plaatsen nieuw leven ingeblazen. De start van de werken biedt perspectieven en het hergebruik van de materialen versterkt het imago van een gewest waar de sloop van gebouwen wordt beperkt en waar terzelfdertijd wordt ingezet op circulariteit. Het erfgoed en het verleden respecteren en ook aan de toekomst bouwen. Dit project bewijst dat het kan. Hier wordt een nieuwe wijk gebouwd. Door op onze sterke punten - de VUB en de ULB - te steunen, zullen we deze plaats internationale uitstraling geven. ”

  Universitaire, gewestelijke, federale en Europese financiering

  De renovatie van de eerste zeven gebouwen van de site door de universiteiten en de MSI (de 6 gebouwen aan de Generaal Jacqueslaan en de manege) is mogelijk gemaakt door een belangrijke Europese subsidie, aangevuld door bijkomende budgetten van de twee universiteiten en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) draagt 1.391.398,10 euro bij aan de verbouwing van de manege en 9.033.200 euro aan de verbouwing van de gebouwen aan de Generaal Jacqueslaan. Het EFRO steunt dit project vanwege zijn milieu-ambities, omdat dit zal leiden tot de oprichting van een onderzoekscentrum voor thema’s rond duurzame ontwikkeling, een documentatiecentrum over duurzame ontwikkeling verbonden aan het onderzoekscentrum, een instituut voor gevorderde studies naar duurzame ontwikkeling, het Brussels Institute for Advanced Studies (BIAS) en een markthal voor duurzame voeding.

  De financiering van de verwijdering van de asbest in de gebouwen krijgt een tussenkomst van BELIRIS ter waarde van 137.000 euro.

  Darnaast is de bijzondere aandacht voor hergebruik van bouwmaterialen en nieuwe circulaire praktijken in dit project beloond met een be.exemplary subsidie in 2019 (325.000 euro voor speciale studies en werken).

  Usquare.brussels: reconversie van de voormalige Fritz Toussaintkazerne in een open, multifunctionele wijk

  De site van 3,85 hectare, die bestaat uit 22 gebouwen en een totale oppervlakte van 56.500 m2, van de voormalige Fritz Toussaintkazerne in Elsene is eigendom van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat die begin 2018 kocht van de federale staat. Oorspronkelijk was dit een school die rijkswachters opleidde en huisvestte. De site maakt deel uit van een geheel van kazernes dat is gebouwd aan het begin van de 20ste eeuw op de as van de ‘militaire lanen’. Na de hervorming van de politie en de opheffing van de rijkswacht werden de gebouwen gebruikt door de federale politie, die er geleidelijk uit weggetrokken is.

  De Brusselse gewestregering gaf de opdracht aan de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) om de reconversie van de oude kazerne te leiden, in nauwe samenwerking met de universiteiten VUB en ULB. Het project kreeg de naam Usquare.brussels.

  De universitaire gemeenschappen van de VUB en de ULB zijn de begunstigden van meerdere belangrijke fasen van de werken: de voorzieningen van de eerste werffase (gebouwen A, A’, B, C, C’, C’’), evenals van de gebouwen F, G en L. In samenwerking met de VUB en ULB heeft de MSI een overheidsopdracht uitgeschreven voor de bouw van studentenwoningen, die bestemd zijn voor een gemengd publiek van studenten in residentie en op uitwisseling. Het geheel van deze projecten beslaat een totale oppervlakte van ongeveer 40.000 m².

  De MSI is de regionale overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van grote stadsinrichtingsprojecten in Brussel. Voor Usquare.brussels coördineert het alle reconversie-operaties; het initieerde en financierde het tijdelijke project See U; begeleidt de universiteiten bij de studentenwoningen; is verantwoordelijk voor de energienetwerken; is bouwheer voor de inrichting van de openbare ruimte; en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van gedeelde voorzieningen, waaronder de voedselhal (gebouw M), en de buurtwinkels. ​ 

  Aangezien het Brussels Gewest heeft besloten dat alle gezinswoningen van Usquare.brussels publiek zijn, zal de programmatie van de site worden aangevuld met de bouw van sociale en geconventioneerde woningen die de BGHM en citydev.brussels zullen bouwen in de Juliette Wytsmanstraat en Fritz Toussaintstraat. 

  Meer informatie: www.usquare.brusselswww.usquare.brussels

 10. Drie VUB-wetenschappers in Brussels comité van klimaatdeskundigen

  Louise Knops, Cathy Macharis en Julien Blondeau onderzoeken haalbaarheid klimaatdoelstellingen hoofdstad

  In de strijd tegen de klimaatverandering wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder andere de broeikasgasemissie tegen 2030 met minstens 40% verminderen en tegen 2050 koolstofneutraal zijn. Het Gewest heeft nu binnen de Milieuraad een comité van klimaatdeskundigen aangesteld die een  neutraal en objectief licht moeten werpen op het Brussels klimaat- en transitietraject. Het comité bestaat uit acht personen die voor vijf jaar zijn aangesteld. Onder hen zetelen drie VUB-experten: Louise Knops, Cathy Macharis en Julien Blondeau.

  De voorwaarde voor de samenstelling van het Klimaatcomité was deskundigheid op het gebied van klimaatwetenschap, stedelijk beleid, luchtkwaliteit, milieu en biodiversiteit, en mobiliteit, economie en energie. De VUB-experts en hun collega’s zullen jaarlijks een multidisciplinair verslag voorleggen aan de regering en het parlement. Daarin gaan ze na of de klimaatdoelstellingen op middellange en lange termijn al dan niet bereikt zullen worden door het regionale overheidsbeleid. Zo wordt de Brusselse samenleving geïnformeerd en kunnen de bewoners in alle openheid debatteren over het klimaatbeleid dat binnen de regering wordt gevoerd.

  VUB’ers en hun expertise binnen het klimaatcomité 

  Louise Knops, politicoloog en post-doctoraal onderzoeker aan de VUB en de UCL, is vice-voorzitter van het comité. Haar doctoraatsonderzoek richt zich op hedendaagse publieke uitingen van onvrede in België. Haar onderzoek omvat een reeks sociale bewegingen die sinds 2014 zijn ontstaan, waaronder de klimaatspijbelaars, het Burgerplatform voor steun aan vluchtelingen en de gele hesjes. “Louise Knops: Mijn onderzoek richt zich momenteel op de democratische en politieke uitdagingen die de klimaatverandering met zich meebrengt, en ook op de sociale en psychologische implicaties ervan. Ik denk dat het essentieel is om deze sociale, politieke en democratische dimensies mee te bedenken in het klimaattransitiebeleid ”.

  Julien Blondeau is ingenieur en gespecialiseerd in thermische energiecentrales, hernieuwbare brandstoffen  en warmtenetwerken. Binnen de onderzoeksgroep BRITE draagt hij bij aan de ontwikkeling van flexibele, energie-efficiënte en niet-vervuilende energietechnologieën. Zo onderzoekt hij  hoe men door middel van hernieuwbare elektrobrandstoffen (electrofuels) en biomassa de bevoorradingszekerheid van het Belgische energiesysteem kan garanderen. Hij onderzoekt ook de techno-economische haalbaarheid van warmtenetwerken in de stad Brussel. Blondeau: “De energietransitie in Brussel zal zeer uitdagend zijn. We moeten ervoor zorgen dat de toekomstige maatregelen in lijn zijn met de doelstellingen van het gewest, en tot een schone, efficiënte en eerlijke transitie zullen leiden. Om dit te doen, zullen we alle mogelijke technologieën moeten inzetten." 

  Cathy Macharis is expert duurzame mobiliteit en logistiek. Haar onderzoek richt zich op duurzame logistiek en stedelijke mobiliteit. Ze biedt oplossingen aan voor de reductie CO2-uitstoot in het goederen- en personenvervoer. Macharis: “We hebben geen tijd te verliezen in de klimaatcrisis. Er zijn oplossingen maar een sterk beleid is nodig om te gaan voor een rechtvaardige transitie. Mijn drijfveer is om Brussel in deze transitie te helpen. Mijn expertise op het vlak van duurzame mobiliteit en logistiek zal ik hiervoor inzetten.”

  Luister ook naar de podcast 'hoe duurzaam is Vinted?' met Cathy Macharis:

   

 11. Baillet-Latour Bootcamp: Topsport als middel

  Bootcamp over het verzilveren van de maatschappelijke meerwaarde van topsport

  Op vrijdag 13 mei 2022 (9u00, VUB-campus Etterbeek, D2.01 Promotiezaal) organiseert de onderzoeksgroep ‘SPLISS’ van de Vrije Universiteit Brussel de bootcamp ‘De maatschappelijke waarde van topsport en het inspiratie-effect van de Olympische Spelen’. Tijdens dit praktijkgericht symposium komen verschillende perspectieven – o.a. beleid, topsporters, media, steden, bedrijfsleven - over de meerwaarde van topsport en hoe deze te verzilveren aan bod. De SPLISS-onderzoeksgroep slaat hiervoor de handen in elkaar met Sport Vlaanderen, ADEPS, Baillet-Latour en BOIC.

  Tijdens de bootcamp komen VUB-onderzoeksresultaten aan bod die als inspiratie kunnen dienen voor sportorganisaties om in te zetten op de maatschappelijke meerwaarde van topsport. Daarnaast komen Tom Coeckelberghs, Stef De Greef, Jacob Vanluchene, Bart Lagae en Cindy Winters getuigen over hoe zij binnen hun organisatie of sportactiviteiten (top)sport gebruiken om maatschappelijke waarde te creëren. In het laatste deel van de bootcamp worden de verschillende perspectieven samengebracht in een boeiend en interactief panelgesprek. Tot slot is vanaf 12u iedereen welkom op het netwerkmoment met broodjes.

  De VUB-onderzoeksgroep ‘SPLISS’ (Sports Policy factors Leading to International Sporting Success) houdt zich bezig met het proces van strategische beleidsplanning dat ten grondslag ligt aan de ontwikkeling van succesvolle nationale topsportsystemen. Het geeft antwoord op de vraag: hoe kunnen landen succesvoller zijn in topsport? Op basis van verschillende internationale benchmarks wordt onderzocht hoe landen hun topsportbeleid kunnen optimaliseren en ontwikkelen om de kansen op het winnen van medailles te vergroten (bijvoorbeeld op Olympische Spelen of andere evenementen). Daarnaast richten SPLISS-projecten zich ook op de impact van topsport om te begrijpen waarom landen investeren in topsport? Met behulp van de MESSI-schaal (Mapping Elite Sport’s potential Societal Impact) identificeert het de positieve en negatieve uitkomsten van topsport.

 12. Terugblik op het ‘Partnership Atelier’: Hoe kunnen we onze alumni beter betrekken bij onze universiteit.

  Als een van onze voornaamste groep ambassadeurs zijn de VUB-alumni een groot deel van het verleden en heden van onze universiteit, maar ook van onze toekomst. In die geest organiseerde de VUB afgelopen vrijdag een 'Partnership Atelier’ om alumni en universiteit dichter bij elkaar te brengen. Een 20tal alumni, proffen, beleidsmedewerkers en studenten kwamen samen in de U-residence voor een participatieve rondetafel, waarin ze samen brainstormden en ideeën uitwerkten over hoe alumni nauwer te betrekken bij het reilen en zeilen van de VUB.

  Vier hoofdthema's stonden centraal tijdens de rondetafelgesprekken, geïnspireerd op de beleiden van onze vier vicerectoraten. Hoe kunnen we onze alumni het best betrekken binnen onderwijs, onderzoek, innovatie & valorisatie en - last but not least - internationalisering. Per thema werd getracht om ideeën uit te werken om te implementeren binnen een korte- én langetermijnvisie.

  De partnerschapsworkshop creëerde een open, toegankelijke, transparante en constructieve omgeving voor alumni, proffen en studenten om ideeën aan te reiken voor toekomstige, maar nog steeds noodzakelijke, verbeteringen aan het VUB-beleid. De VUB is niet immuun voor verandering, integendeel! Dat er gekozen worden voor een participatief format waar ook alumni en studenten in betrokken werden is voor onze universiteit een evidentie.

   Hieronder volgt een kort overzicht van de veelheid aan ideeën. Helemaal onderaan lees je welke ‘winnende ideëen’ er tijdens het Atelier verder werden uitgewerkt. Zelf ideetjes? Laat het zeker weten via alumni@vub.be

  Onderwijs

  De meest centrale pijler van een onderwijsinstelling, is natuurlijk het vermogen om onderwijs te bieden aan duizenden studenten uit alle lagen van de bevolking. Als oud-studenten aan de VUB voelen alumni misschien beter dan wie ook aan wat de sterke punten zijn van het onderwijs dat de universiteit aanbiedt. Maar hun VUB-ervaring, ver of dichtbij in het verleden, kan ook inzichten verschaffen in hoe VUB-opleidingen en -cursussen in de toekomst zouden kunnen verbeteren. Met dit in het achterhoofd deden de workshop-deelnemers de volgende suggesties:

  Ideeën op korte termijn

  -Rolmodellen voor oud-studenten, in het bijzonder voor minderheidsstudenten en studenten met een migratie-achtergrond, om hun empowerment in een academische context te verzekeren.

  -Alumni-leercoaches en tutors.

  -Alumni zouden ook zitting kunnen nemen in onderwijs- en adviesraden aan de VUB.

  -Het idee van een 'junior fellow': de contracten voor een VUB-fellowship verkorten en jongere carrières in de kijker zetten om studenten te inspireren en als rolmodel te fungeren.

  -Als aanvulling op het huidige VUB-buddy-systeem zouden alumni als 'buddy' voor studenten kunnen fungeren.

  -Indien studenten meer informatie wensen over werken aan de VUB, zouden alumni die VUB-staf zijn geworden, aan die vraag kunnen voldoen. 

  Lange termijn 

  -Onderzoeksmethode-cursussen aangevuld met alumni-kennis. Onderzoekers in het veld kunnen inzichten verschaffen in wenselijke en voordelige onderzoeksmethoden voor onderwerpen die studenten zouden kunnen nastreven.

  -door alumni georganiseerde, sectorspecifieke banenbeurzen of infodagen.

  -Een algemeen sterkere betrokkenheid van alumni bij de feedback van cursussen: via een evaluatieproces dat de praktische dimensie en de realiteit van de arbeidsmarkt beoordeelt.

   - In dezelfde geest zouden alumni kunnen optreden als (co-)promotoren of sponsors van scripties, aangezien zij ook buiten de VUB-sfeer kennis en ervaring kunnen inbrengen die een meer praktische dimensie kunnen geven aan studentenonderzoek; waarbij onderzoek wordt gekoppeld aan het werkveld.

  -Een systeem van micro-credentials en certificeringen: kleinschalige certificeringen waarbij alumni een dubbelrol kunnen spelen, als (gast)docent of, uiteraard, als toehoorder. Dergelijke kleinschalige certificeringen kunnen alumni zowel les- en onderwijservaring opleveren als extra vaardigheden en kennis die nuttig zijn op het werk.

  Onderzoek

  Een universiteit is het aan de maatschappij verplicht haar wetenschappers met kennis én passie op te leiden om aan de maatschappij bij te dragen. Maar ook via universitair onderzoek kan de VUB de maatschappij waar ze deel van uitmaakt verbeteren. Alumni zouden de VUB kunnen helpen om het onderzoek te verbeteren. Ideeën die naar voren kwamen om dit te doen waren:

  Korte termijn

  -Een 'onderzoeksbeurs' waar studenten onderzoeksonderwerpen kunnen voorstellen.

  -Meer expansieve communicatie rond de wetenschapswinkel

  -Aanvullen van alumni-netwerkevenementen met onderzoeksbrainstorm en debat, bijvoorbeeld door een 'Food For Thought'-mixer met alumni (in plaats van uitsluitend onderzoekers).

  -Het betrekken van alumni bij zowel de selectie van scriptieprijswinnaars, als het beschikbaar stellen van prijzen (bijvoorbeeld een zomerbaan of een gewilde stageplaats voor de winnaar).

  -Een speeddate-evenement voor onderzoekssamenwerkingen.

  -Een stagedatabase, waarin alumni hun openstaande stageplaatsen toevoegen aan een centrale database waartoe studenten toegang hebben.

  Lange termijn

  -Studenten-onderzoek moet gemakkelijker zijn weg vinden naar buiten de VUB-sfeer.

  -Betere en transparantere communicatie-strategieën rond VUB-onderzoek.

  -Alumni betrekken bij toewijzing onderzoeksbudget (binnen overheidsgrenzen). 

  -Een manier om alumni gemakkelijker toegang te geven tot onderzoek of onderwijs met een zogenaamde 'pre-doctoral hack'. Alumni die later in hun carrière nog steeds geïnteresseerd zijn in een doctoraat, zouden gemakkelijker naar de VUB kunnen terugkeren om die doelen te bereiken.

  Innovatie/valorisatie

  Een universiteit mag nooit stilstaan, zeker niet in deze tijden. Innovatie is dan ook een belangrijk onderdeel van het werk van een universiteit buiten de eigen instelling. Alumni kunnen door samenwerking de band van de VUB met academici, bedrijven en het maatschappelijk middenveld helpen versterken. Dit in overweging nemend, kwamen de deelnemers met de volgende ideeën:

  Korte termijn

  -Een alumni 'nieuwsbrief' over groeiende trends, innovatieve ideeën en best-practices.

  -Conferenties, waarbij verschillende sectoren betrokken zijn, over innovatie binnen hun respectieve gebieden voor een blik op recente trends en een algemene kennisuitwisseling binnen de universiteit.

  -Alumni nauwer betrekken bij fondsenwervingsprojecten, zodat studenten hun start-up-projecten gemakkelijker kunnen uitbreiden. Praktische voorbeelden van hoe dit zou kunnen worden bereikt, zijn een "Innovatie"- of "Start-Up Beurs".

  -een podcast met alumnigasten, waarin onderwerpen als de arbeidsmarkt of praktische werkervaring kunnen worden besproken.

  -een "best-practices workshop".

  Lange termijn

  -Alumni en hun respectieve sectoren/industrieën dichter bij de VUB brengen via (PhD-)onderzoek.

  -Een "innovatiecentrum", dat ook studenten, onderzoekers en alumni samenbrengt.

   -Een centraal knooppunt of platform dat alumni op de arbeidsmarkt in contact brengt met studenten aan de VUB die staan te popelen om informatie en connecties te verzamelen.

  -Een denktank bestaande uit studenten en alumni, waar ideeën voor (product)innovatie en onderzoek kunnen worden uitgewisseld.

  -Het verbinden van grotere bedrijven met student- en alumni-startups via de VUB.

  Internationalisering

  Een universiteit heeft een bereik dat veel verder reikt dan haar campus(sen), vooral in ons mondiale tijdperk. Alumni zijn een essentieel onderdeel van het bevorderen van die grenzen, aangezien velen van hen buiten België werken en wonen. Alumni betrekken bij het proces van internationalisering van het VUB-merk kan zeer effectief zijn als het goed gedaan wordt. De poging om dat proces te verbeteren heeft de volgende ideeën opgeleverd:

  Korte termijn

  -Een manier om wetenschappelijke congressen te koppelen aan lokale alumni-evenementen via sociale media, EUTOPIA of alumniverenigingen.

  -Een specifieke netwerk- en communicatiestrategie voor overzeese alumni, om lokaal VUB-ambassadeurschap te stimuleren.

  -Samenwerken met EUTOPIA en partneruniversiteiten om een 'best practices exchange' met studenten te organiseren.

  -Overzeese alumni stage laten lopen bij internationaal gerichte studenten, of richtlijnen geven voor eerste 'working abroad'-experimenten voor pas afgestudeerde VUB-studenten. Praktische instrumenten zijn onder meer informatiesessies, een 'International Job Fair', workshops, een stagedatabank die wordt onderhouden door overzeese alumni en het aanpassen van het VUB Career Center met een meer internationale dimensie.

  Lange termijn

  -Het onderhouden van een sterk overzees alumni-netwerk via alumni-ambassadeurs, buiten de louter door de VUB georganiseerde evenementen.

   -Creëren van 'alumni-hotspots' via VUB-delegaties en sterkere banden met ambassades. Enkele Alumi hotspots te kiezen op basis van data en strategisch belang voor de universiteit.

  Finalisten!

  Tot slot werd voor elk van onze vicerectoraten één idee, zowel op korte als op lange termijn, uitgewerkt en in elke rondetafel vastgesteld als het idee met het grootste potentieel.

  In de categorie 'internationalisering' zou de VUB op korte termijn een International Career Center kunnen opzetten, waarbij alumni die in het buitenland werken kunnen worden ingeschakeld om studenten die in het buitenland willen werken de nodige informatie te geven voor hun buitenlandse avontuur. Op lange termijn zou de VUB haar alumni-netwerk in het buitenland moeten onderhouden en versterken door "alumni-hotspots" te creëren, met de hulp van buitenlandse ambassades, VUB-delegaties en aangewezen alumni-ambassadeurs.

  Wat "onderzoek" betreft, zou op korte termijn een "For Thought"-mixer een doeltreffende manier zijn om alumni in contact te brengen met VUB-onderzoekers. Andere instrumenten om dit te bereiken zouden rondetafelconferenties, beurzen of conferenties kunnen zijn. Voor de toekomst werd het idee van een 'pre-doctoraal traject' voor alumni veelbelovend geacht. Met deze regeling zouden alumni die de VUB hebben verlaten om hun carrière te starten, later kunnen terugkeren om opnieuw doctoraatsonderzoek te verrichten en te promoveren. Dit 'pre-doctoraal traject' zou het gemakkelijker maken om als afgestudeerde alumni opnieuw aan de VUB te studeren.

  Wat betreft suggesties voor onderwijs op korte termijn, was het Junior Fellowship een veelbelovend uitgewerkt idee. Het huidige fellowship-contract aan de VUB bedraagt drie jaar, maar een junior fellowship zou dit inkorten tot een jaar of zes maanden. Dit zou zowel de drempel voor aspirant-fellows verlagen als jongere fellows naar voren halen die gemakkelijker als rolmodel voor onze studenten zouden kunnen fungeren. Een educatief idee voor de lange termijn dat verder werd uitgewerkt, was het systeem van "micro-credentials". Met de micro-credentials zouden alumni certificeringen kunnen ontvangen die hun vaardigheden op de arbeidsmarkt kunnen verbreden en hun kennis kunnen aanvullen. Dit systeem zou op twee manieren kunnen werken, aangezien alumni uitgenodigd zouden kunnen worden om als (gast)docent voor deze cursussen te fungeren.

  Wat innovatie betreft, was het laatste idee voor de korte termijn de organisatie van een 'start-up competitie' voor studenten, waarbij alumni betrokken zouden kunnen worden om de winnaar(s) van verdere financiering te voorzien om het (de) winnende project(en) te ontwikkelen. In de toekomst zou de VUB een betere manier moeten vinden om academici en alumni via doctoraatsonderzoek te koppelen aan hun respectieve industrieën, om zo een praktische dimensie toe te voegen aan het onderzoek aan de universiteit.

 13. VUB opent nieuw datacenter op Pleinlaan

  In het hart van de VUB Main Campus huist het vernieuwde datacenter. Goed voor 100 vierkante meter binnen en nog meer ruimte buiten. “We hebben een hoeksteen gelegd voor de verdere digitalisering van zowel onderwijs en onderzoek, als van de werking zelf”, vat Chief Information Officer Henri Vanroelen samen.

  Foto's: © VUB/Thierry Geenen

  Twee jaar geleden kwam de opdracht een nieuw datacenter te bouwen. Het vroegere datacenter op campus Solbosch, dat VUB en ULB samen beheerden, dateerde nog van de jaren ’70 en was sterk verouderd. “Als de tram beneden rijdt, beweegt het gebouw”, zegt afdelingshoofd netwerkteam Steven Opstaele. “VUB en ULB besloten om elk hun eigen weg te gaan, behalve voor software. Het huidige gebouw is altijd de back-up geweest van Solbosch. Nu is het omgekeerd.”

  Lees verder onder de video.

  En ook dit is niet de laatste fase. Als het Green Energy Park in Zellik klaar is, wordt dat het primaire datacenter en dient dit gebouw als back-up. Naar verwachting zou dat in academiejaar 2024-2025 operationeel zijn. Maar dit is al een eerste grote stap in de digitale richting.

  “Met de vernieuwing en uitbreiding van het datacentrum op de campus in Etterbeek bereiken we al een aantal mijlpalen en doelen”, zegt Chief Information Officer Henri Vanroelen. “Zo hebben we voor het eerst in bestaan van de VUB een super computer (HPC) op campus en een datacenter dat via een eigen generator verder kan werken, ook als de elektriciteit volledig weg valt. Dat laatste is belangrijk in het kader van betrouwbaarheid en continuïteit van de IT-omgeving, die onontbeerlijk is geworden voor de dagdagelijkse werking van de universiteit. Naar de toekomst toe hebben we met het datacentrum een hoeksteen gelegd voor de verdere digitalisering van zowel onderwijs en onderzoek, als van de werking zelf.”

  Lees verder onder de afbeelding.CIO Henri Vanroelen

  De meerwaarde van een nieuw datacenter

  “Het is belangrijk voor het datacenter zelf en voor de volledige campus om te connecteren met internet”, licht Steven Opstaele toe. “Alle kleine serverruimtes die verspreid zijn over de campus verhuizen naar een centrale locatie. Veel machines staan nu nog onder de bureaus, zonder gasblussing of afsluiting. Door die op één plaats te verzamelen, beschermen en bewaken we gevoelige data veel beter.”

  Daarnaast is het afgestemd op de huidige werkomstandigheden. “Iedereen wil kunnen werken vanop elke werkplek. VUB zet heel hard in op flexdesks en een aangepast netwerk afhankelijk van waar de eindgebruiker zich bevindt. Wij willen dat graag aanbieden, maar dat kan enkel als we de gebruikers scheiden van de servers. Je zal dan bijvoorbeeld ook op elke printer kunnen printen met je personeelskaart.”

  Safety first

  Het datacenter wordt volledig bewoond door apparatuur, niet door medewerkers. “Er is bijvoorbeeld een noodgenerator die 24/7 blijft werken, zelfs als de hele campus zonder elektriciteit zou zitten”, licht Steven toe. “Dat is een hele grote stap vooruit. In Jette bestond dat al, omdat het ziekenhuis dat nodig heeft en de universiteit daar gemakkelijk op kon inpikken.

  In het nieuwe datacenter wandel je niet zomaar binnen. Er is toegangscontrole, er is een saswerking en er hangen camera’s en alarminstallaties. Een gasblussingsinstallatie voorkomt brand zonder nevenschade aan te brengen aan de interne data-infrastructuur. De dienst ICT bepaalt wie er binnen mag. Vroeger was dat met een sleutel, nu gebeurt het toegangsrecht via de badge.

  Lees verder onder de afbeelding.

  Een stap in de duurzame richting

  Ronny Janssens is projectleider vanuit de dienst Infrastructuur en was onder meer verantwoordelijk voor de bestelling van alle materiaal. “Voor de overdruk cabine was er een zeer lange leveringstermijn. Het is de eerste keer dat zo een installatie in België geïnstalleerd wordt”, vertelt hij. 

  Niet meteen de meest duurzame optie, wel de veiligste en de beste. “Ook de dieselgenerator die alles opvangt als de spanning wegvalt, lijkt in eerste instantie niet zo duurzaam. Maar uit testrapporten blijkt de noodzaak om veel op te starten zeer gering, gezien de basisinstallatie in het verleden max. drie keer per jaar voor een langere periode uitviel. We starten hem zelf maar een keer per maand gedurende een kwartier op om de werking te testen. Dat is in feite dan wél duurzaam, maar in elk geval noodzakelijk om een spanningscontinuïteit te bekomen voor het datacenter”, besluit Ronny.

  Het datacenter is volgens Steven Opstaele al veel duurzamer dan alle individuele ruimtes waarin nog servers opgeslagen zijn. Maar het kan nog beter. “Het toekomstige Green Energy Park is zo ontworpen dat warmte gerecupereerd wordt. Maar dat kan alleen als je gebouw daarvoor ingericht is. Daar heb je meer technische ruimtes voor nodig.”

  Communicatie essentieel

  De werken hadden een grote impact, zowel qua infrastructuur als voor het personeel in het gebouw. “We moesten veel bouwkundige werken uitvoeren om het project te realiseren, zoals technische lokalen creëren op parkingniveau”, vertelt Ronny. “Er was veel lawaai en stof. Hoewel we de hinder zoveel mogelijk probeerden te beperken, was het niet altijd aangenaam voor personeel in de omgeving. Normaal weten wij altijd meteen wie we kunnen contacteren en op de hoogte houden over de werken, maar door corona verliep dat iets moeizamer. Uiteindelijk wisten we na een tijdje wie de SPOC’s bij de professoren waren, en verliep de communicatie wel vlot. Zo was het belangrijk om rekening te houden met de bezetting van de lokalen in het gebouw tijdens de examenperiode.”

  Mooie samenwerking

  Het gigantische project, goed voor een investering van zowat 2,7 miljoen euro, is een samenwerking tussen de teams Infrastructuur en ICT. “We keken allemaal in dezelfde richting en hadden hetzelfde doel”, zegt Steven. “Een mooi voorbeeld van hoe we samen iets kunnen bereiken. Op deze manier kunnen onderzoekers zich ook op hun onderzoek focussen en moeten ze minder met IT-zaken bezig zijn.”

  “Ik denk dat de mensen tevreden mogen zijn van de nieuwe data-infrastructuur, dat een zeer hoge betrouwbaarheid biedt”, vult Ronny aan.

 14. Vijf need-to-knows van VUB alumni die ‘werken aan de VUB’

  Op zoek naar je eerste job na het behalen van je diploma? Of ben je al even actief op de arbeidsmarkt en voel je dat het tijd is voor nieuwe uitdagingen? VUB alumni vormen een geëngageerd netwerk en helpen elkaar graag verder met inspirerende inzichten en ervaringen. Want hoe zet je nu die eerste stappen in de zoektocht naar een job, en hoe weet je wanneer je the right fit gevonden hebt? Tijdens een webinar vertelden alumni ‘die werken aan VUB’ waarom zij ervoor kozen bij hun Alma Mater aan de slag te gaan. VUB is een grote organisatie en huisvest een groot aantal diverse profielen. De panelleden deelden ook praktische tips and tricks die je op weg helpen naar een bloeiende loopbaan - aan de VUB of ergens anders, aan jou de keuze. Wij lijsten de belangrijkste adviezen nog even voor je op. Ontdek, laat je inspireren en find your professional purpose!

  VUB zoekt talent: bekijk alle VUB-jobs.

  VUB biedt mooie kansen voor starters 

  Ben je – net als vele andere VUB-ers – verliefd geworden op de campus en wil je na je studies niet vertrekken? Geen paniek, VUB heeft vaak vacatures en we zoeken gevarieerde profielen.

  Je krijgt mooie kansen aan onze universitaire instelling, omdat wij natuurlijk levenslang leren stimuleren. Ons personeel kan naar opleidingen, seminaries, webinars, conferenties, workshops gaan … zodat ze zich blijven ontwikkelen en groeien in hun functie.

  Het volledige VUB team beschikt over een ontzettend grote knowhow, ieder met zijn eigen specialisaties. Je hebt dus een fantastisch team om van te leren en je wegwijs te maken in zowat alle aspecten van je loopbaan. 

  Benieuwd naar wat VUB te bieden heeft? Houd onze vacaturepagina in de gaten.

  Wil je weten hoe een sollicitatieprocedure er doorgaans uitziet? We leggen het kort even voor je uit.

  Je stuurt een CV en motivatiebrief in.
  Deze worden geanalyseerd door het rekruteringsteam.
  De weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een (digitale) proef waarmee we je competentieniveau peilen.
  Het rekruteringsteam maakt opnieuw een selectie van de kandidaturen.
  In de finale stap wordt je uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie (bestaande uit de leidinggevende recruiter, collega’s van de dienst en een VUB collega van een andere dienst).

  Er is ruimte om te experimenteren

  Hoewel er nog steeds een hiërarchische structuur bestaat binnen onze universiteit, streven we toch naar vernieuwing. Je moet natuurlijk een onderscheid maken tussen grote projecten en kleine initiatieven. De ene kennen een trage realisatietermijn, terwijl de ander na enkele goede pitches bij de juiste personen en de nodige goedkeuringen al kunnen opstarten.

  Deze ruimte om te experimenteren krijg je echter niet overal. Heb je een goed idee waar jij je vol enthousiasme in wil smijten? Ga ervoor! De vrijheid om deze kans te creëren, is er.

  De VUB-student staat centraal 

  Als universiteit werken we uiteraard voor onze studenten, maar ook mét onze studenten. Wat wij doen staat steeds in het teken van een kwaliteitsvolle, efficiënte en aangename academische carrière. De ondersteuning en begeleiding van studenten is dus helemaal niet beperkt tot studietrajectbegeleiders.

  Heb je een hart voor studenten? Dan kan je niet missen met een job aan VUB.

  Trek de wereld in

  Een netwerk uitbouwen begint vanaf dag één. Connecteer met je medestudenten, je proffen en je assistenten. Wacht niet om aan je carrière te denken tot je je diploma in handen hebt. Doe al ervaring op tijdens je studies met vakantiejobs, weekendwerk of vrijwilligerswerk. Je kiest best een baantje dat in lijn is met je studies of de job die je later wil gaan uitoefenen, zodat je het werkveld al leert kennen. Op die manier krijg je de kans te ontdekken waar je sterktes liggen en welke dingen je graag doet, en welke niet.

  Ook in het buitenland vallen interessante opportuniteiten te rapen en VUB is zich daarvan bewust. Daarom investeren we meer en meer in buitenlandse mobiliteiten, zowel voor de studenten als voor het personeel. Grijp deze kansen om ervaring op te doen en je netwerk voorbij de grenzen van België uit te breiden.

  EXTRA TIP: Ga het niet altijd te ver zoeken. In Brussel hebben we een unieke internationale gemeenschap. Trek de stad in, ontmoet mensen, leer Frans – zelfs als het geen verplicht vak is. Zowel binnen als buiten de Belgische arbeidsmarkt is dit een extra troef.

  Wees een denker én een doener 

  In de loop van onze academische carrière leren we om kritische en analytische denkers te worden. Maar op een zeker moment heb je alle bronnen gecheckt en de probleemstelling volledig ontleedt. Dan is het tijd voor ACTIE.

  Wees de persoon die beleidsstrategieën weet om te zetten in een duidelijk stappenplan. Walk the talk, practice what you preach. Vele alumni zijn trots op onze waarden en willen er graag voor werken, en ook actief aan werken. Draag de VUB visie uit en toon je maatschappelijk engagement door concrete acties af te stemmen op de noden van een veranderende samenleving en de actuele tijdsgeest.

  Over de sprekers

  Dit artikel kwam tot stand dankzij de wijze beroepslessen van deze VUB Alumni ‘die werken aan de VUB’:

  Nina Brigou - Beleidsmedewerker PR - Faculteit WE @ VUB

  Nina studeerde Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen aan de VUB. Tijdens haar studies heeft ze als jobstudente voor VUB gewerkt en is na haar studies meteen aan de slag gegaan bij het Infopunt Studenten. Tijdens haar loopbaan heeft ze verschillende functies uitgeoefend bij diverse diensten. Momenteel werkt ze als beleidsmedewerker PR bij de faculteit Wetenschappen.

  Bart Geelen - Diensthoofd Huisvestiging @ VUB

  Bart is een alumnus van de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie. Tijdens zijn academische carrière ontdekte hij twee grote passies: 1. judo en 2. de VUB zelf. Deze tweede passie is de reden dat hij na een job bij de Vlaamse Judofederatie terugkeerde naar de VUB. Bart is sinds twee jaar Diensthoofd Huisvesting. Zijn team beheert alle 1.500 VUB studentenkoten, en dat aantal zal nog groeien.

  Lynn Tytgat - Coördinator wekonekt @ VUB

  Lynn keerde na een bewogen carrière met buitenlandse ervaringen ook terug naar de VUB op vraag van uittredend rector Caroline Pauwels. Ze werd gerekruteerd om onder andere een beleid en strategie op te zetten om de verbinding tussen de VUB en Stad Brussel te versterken.

  In haar functie werkt Lynn nauw samen met heel veel diensten van de VUB, met onze Franstalige zusteruniversiteit de ULB en met Brusselse partners die de waarden van de universiteiten delen en maatschappelijke meerwaarde voorzien voor studenten en alle inwoners van de stad.

  Heleen van Schooneveld - Hoofd Studentenrekrutering @ VUB

  Heleen verhuisde na haar bacheloropleiding van Nederland naar België. Ze rondde via een voorbereidingsprogramma haar master in de communicatiewetenschappen af en is eveneens “blijven hangen” bij VUB, op de dienst marketing en communicatie (MARCOM). Heleen is verantwoordelijk voor alle activiteiten die met studentenrekrutering te maken hebben – van de organisatie van events tot allerlei infomateriaal dat een studiekiezer nodig heeft.

  Bert Van Mieghem - Software Developer @ Vrije Universiteit Brussel

  Bert heeft een diploma computer sciences op zak en werd meteen door de VUB aangenomen om een nieuwe applicatie te ontwikkelen. Als organisatie hebben we oog voor talent en dat houden we dan natuurlijk ook graag bij ons.

  De ICT-dienst is een erg grote dienst, zij moeten uiteraard alle systemen voor zowel al onze studenten als ons personeel draaiende houden. Daarnaast ontwikkelen ze zoals gezegd ook nieuwe software, zodat we als unief steeds mee zijn op vlak van technologie.

  Sarah Inghelbrecht - HR adviseur @ VUB

  Sarah verloor haar hart aan de VUB als studente. Na haar studies psychologie is ze aan de slag gegaan bij de dienst Mens & Organisatie (M&O) bij VUB. De dienst staat in voor het volledige personeelsbestand van VUB. Nieuwe medewerkers passeren steevast langs Sarah (of een collega) tijdens het rekruteringsproces, maar ook nadien voor het in orde brengen van het contract. Sarah heeft een zeer gevarieerd takenpakket en werkt samen met verschillende teams binnen de VUB.
  Zij deelden hun inspirerende verhaal met onze VUB gemeenschap via een online panelgesprek. 

  Op zoek naar nog meer carrièretips en inhoudelijke inspiratie? Klik hier.

  Een initiatief van het VUB Alumninetwerk

  Dit format kwam tot stand dankzij een goede samenwerking met de Oudstudentenbond (OSB), het VUB Career Center en de facultaire alumniverenigingen.

  Een mooi voorbeeld van hoe je via samenwerking kan bouwen aan duurzame verbindingen. Want door masters, PhD-studenten en pas afgestudeerden in contact te brengen met alumni, bouwen we aan een uniek alumninetwerk én dus ook aan de toekomst! #DeWereldHeeftJeNodig

 15. CPDP2022: Data Protection and Privacy in Transitional Times

  Speciale gast: activist en veiligheidsanalist Chelsea Manning

  CPDP begint met de Opening Night op 22 mei, en de volledige conferentie op 23 mei. Het grote thema: Wat heeft de toekomst in petto voor gegevensbescherming, nadat de COVID-19 pandemie ons gebruik van technologie drastisch heeft veranderd? Beleidsmakers, juristen, academici, consultants, privacy-activisten, het maatschappelijk middenveld, kunstenaars en journalisten uit de hele wereld zullen elkaar ontmoeten voor de vijftiende editie van CPDP, de toonaangevende conferentie over privacy en gegevensbescherming in Europa.

  Opening Night zondag 22 mei 2022, 18:00, Area 42, Paleizenstraat 46 A,1030 Schaarbeek

  Panel 1: Privacy Against Power – in conversation with Chelsea Manning

  Professor Bart Preneel, Nym CEO Harry Halpin in gesprek met activist en veiligheidsanalist Chelsea Manning

  Panel 2: Vulnerable Individuals in the Age of AI Regulation

  Het officiële openingsevenement, georganiseerd door de Brussels Privacy Hub 

  Maandag, 23 mei 2022, 10:30 -

  Persconferentie met Chelsea Manning bij de start van CPDP.

  Maandag 23 mei 2022, 8:30 - Woensdag 25 mei 20:00

  CPDP-conferentie

  Net als in voorgaande jaren biedt CPDP drie dagen van grensverleggende lezingen en side events in de smeltkroes van het digitale en politieke veld. CPDP2022 voorziet in meer dan 80 panels en 400 sprekers, die actuele debatten bieden op het gebied van informatietechnologie, privacy en gegevensbescherming.

  De onderwerpen van de sessies variëren van socio-technische risico's van kunstmatige intelligentie en de door de EU voorgestelde regulering van AI door middel van de Wet op de Artificiële Intelligentie, online manipulatie van gegevens en duistere patronen, perspectieven op internationale gegevensstromen en trans-Atlantische gegevensovereenkomsten, privacy, gegevensbescherming, digitale infrastructuren en nog veel meer. Daarnaast zullen kunstenaars, studenten en activisten samenkomen om nieuwe perspectieven te bieden en manieren om om te gaan met de meest dringende vragen in de digitale wereld van vandaag.

  Nieuw dit jaar is CPDP Global, een volledig online track op dinsdag 24 mei die de schijnwerpers richt op wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van gegevensbescherming-privacy.

  CPDP organiseert ook een reeks nevenevenementen, waaronder een panel met Chelsea Manning dat deel uitmaakt van de Opening Night georganiseerd door Privacy Salon, Nym Technologies en de Brussels Privacy Hub.

 16. VUB-prof Paul Wylleman uitgenodigd als visiting professor sportpsychologie aan Loughborough University (UK)

  De sportwereld beleeft een interessante periode. Sinds afgelopen Olympische en Paralympische Spelen ligt de focus niet langer enkel en alleen op de sportieve prestaties van de atleten, maar is er ook meer aandacht voor welzijn van de topsporters, van hun coaches, hun team en omgeving. Voor VUB-collega Paul Wylleman, verbonden aan faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie en de faculteit Psychologie en Educatieve wetenschappen, is dit geen nieuw gegeven. Zowel in zijn wetenschappelijke onderzoeken als tijdens zijn academische en professionele carrière legt Paul de nadruk op (sport)psychologie. Zo was hij vorig jaar nog aanwezig als teampsycholoog op de Olympische Winterspelen te Tokyo, al reikt zijn inzet op Olympisch/Paralympisch niveau nog veel verder.

  Omwille van zijn expertise werd Paul uitgenodigd door de School of Sport, Exercise and Health Sciences (SSEHS) van de Lougborough University (LU) om als ‘visiting professor’ op te treden. LU behoort tot de wereldtop op vlak van (top)sportwetenschappen en ze herbergen een grote populatie topsporters/topsportstudenten op hun campus. Tot 31 juli 2025 zal Paul de LU-studenten onderwijzen in de sportpsychologie en deel uitmaken van het LU onderwijsteam

  Pauls takenpakket bestaat echter uit meer dan louter doceren. Hij zal eveneens meewerken aan wetenschappelijk onderzoek rond topsport en mentale gezondheid; high performance omgevingen; Olympische voorbereidingen; talentontwikkeling, etc. Ook enkele leadership/influence-projecten vanuit zijn ervaringen als Head of Performance Behaviour en teampsycholoog komen aan bod. Een vervolg op de 'LU 'Experts in Sports' podcast' is alvast een van de mogelijkheden. De podcast uit een vorig werkbezoek kan je hierbeluisteren.

  Meer informatie over de onderzoeksactiviteiten van Loughborough University vind je hier.

  Aan de Vrije Universiteit Brussel doceert professor Paul Wylleman onder andere sportpsychologie, mentale training en begeleiding en high-performance management en verricht er onderzoek naar de ontwikkeling van de topsportcarrière, de duale carrière studie en topsport, mentale begeleiding van talentvolle en topatleten en de kwaliteit van topsportpsychologische begeleiding. Met zijn onderzoeksgroep verricht hij onderzoek voor onder andere het IOC, WADA en de Europese Commissie.

  Wylleman is er tevens hoofd van de dienst Topsport en Studie die al meer dan 30 jaar topsporters begeleidt bij het combineren van hun universitaire studie met hun topsport.

 17. Resultaten van De Stemming 2022 bekendgemaakt

  De resultaten van De Stemming 2022, een interuniversitair onderzoek door de VUB Brussels School of Governance en de Universiteit van Antwerpen, werden gepubliceerd door VRT NWS en De Standaard. 

  Zoals de voorgaande edities in 2020 en 2021 werd het onderzoek uitgevoerd door VUB-professor Jonas Lefevere en UAntwerpen-professor Stefaan Walgrave. Het jaarlijkse onderzoek peilt naar de politieke opvattingen van de Vlamingen, waaronder stemgedrag, hun evaluatie van de prestaties van de regering en hun standpunten over politieke kwesties. Daarnaast komen in de studie ook verschillende actuele kwesties aan bod, waaronder de oorlog in Oekraïne en de aanhoudende energiecrisis.

  De eerste reeks resultaten werden gepubliceerd op 5 mei op de VRT NWS website en in De Standaard, en de komende dagen volgen er uitgebreidere inzichten:

  VRT NWS - Helft van de Vlamingen wil Russische gaskraan dicht, ook als dat meer kost
  VRT NWS - BEKIJK – Hoe kijkt Vlaming naar oorlog in Oekraïne? Ivan De Vadder trekt eerste conclusies uit De Stemming
  De Standaard - Koopkracht boven alles: Vlaming eist lagere prijzen
  De Standaard - Bijna een op drie Vlamingen wil leger naar Oekraïne sturen
  De Standaard - Zelfs linkse kiezers verwelkomen liever Oekraïense dan Syrische vluchtelingen

  Het volledige rapport wordt in de loop van de komende weken vrijgegeven, de volledige dataset wordt gepubliceerd in Juni 2022. De datasets van De Stemming 2020 en 2021 zijn reeds beschikbaar op het DANS Easy public repository.

 18. Justification of political violence found among higher educated people in the EU

  Het cliché dat politiek extremisme vooral een voedingsbodem vindt bij mensen met een socio-economische achterstelling, wordt door onderzoek aan de VUB genuanceerd. Doctoraatstudent Gabriël Zohar van het Departement Educatiewetenschappen ging aan de slag met een Europese dataset en kon besluiten dat het cliché in rijkere Europese landen alvast niet blijkt te kloppen: hoe rijker een land en hoe hoger het gemiddelde gezinsinkomen in dat land, hoe minder politiek geweld, vooral bij de hoger opgeleiden, wordt afgekeurd.

  Zohar gebruikte data uit de European Values Survey van 2017 (geüpdatet in 2018) en van Eurostat (2018). Ze slaan op 15347 residenten uit twaalf Europese landen en kunnen als representatief beschouwd worden voor de Europese populatie. Die hadden tijdens een survey onder andere de vraag voorgeschoteld gekregen in hoeverre ze al dan niet politiek geweld verantwoord vonden, naast vragen over hun leeftijd, geslacht, hun burgerlijke staat. Ten slotte konden ze op een schaal van 0 tot 10 aangeven of ze zich eerder rechts dan wel links in het politieke spectrum thuisvoelden. 

  De data werden vervolgens gekruist met Europese gegevens over de socio-economische context in de verschillende landen waaruit de respondenten afkomstig waren, zoals het opleidingsniveau en het gezinsinkomen.

  “De conclusies waren verrassend”, aldus Zohar. “In armere landen wordt het gebruik van politiek geweld vooral verdedigd in het kader van de herverdeling van de kansen op meer welstand. Daar zie je dat taxichauffeurs soms een masterdiploma hebben, maar dat ze dat niet kunnen inzetten bij het vinden van een betere job. In rijkere landen ligt de nadruk dan weer op bedreigingen in het privéleven en is daardoor sterker gelinkt aan het inkomen. Verder klopt het dat er in armere landen een verband is tussen lage opleidingsprofielen en het begrip voor het gebruik van politiek geweld. In rijkere landen zien we dat verband veel minder, integendeel: daar zien we dat hoger opgeleiden wel degelijk meer begrip aan de dag leggen voor ideeën over politiek geweld en dat die tolerantie zelfs stijgt met het opleidingsniveau.”

  “Zowel economische als opleidingsongelijkheid zijn sterke voorspellende factoren voor het vergoelijken van politiek geweld”, besluit Zohar. “Een eenzijdige focus op enkel economische groei om die ongelijkheid uit de wereld te helpen is even inefficiënt als enkel en alleen te zorgen voor een betere toegankelijkheid van het onderwijs, zeker als dat niet gepaard gaat met betere kansen op de arbeidsmarkt. Je moet voor beide aspecten aandacht hebben. De aandacht voor ieders talenten is minstens even belangrijk als economische welstand of een goed diploma.”

  Voor de duidelijkheid: Zohar onderzocht niet de bereidheid om effectief ook politiek geweld te gaan gebruiken, enkel de mate waarin het door sommige lagen van een bevolking goedgekeurd wordt. 

  De studie van Gabriël Zohar verscheen onder de titel The relationship between level of education andhousehold income in the justification of politicalviolence in the EU. The moderating effect ofpoverty at the country level in het wetenschappelijk tijdschrift Political Research Exchange.

 19. Executie dreigt voor VUB-gastprofessor Ahmadreza Djalali

  De Zweeds-Iraanse wetenschapper en VUB-gastprofessor Ahmadreza Djalali zou uiterlijk op 21 mei worden geëxecuteerd. Dat meldt het Iraanse persbureau ISNA

  Volgens de bron van ISNA zou de ter dood veroordeelde Djalali worden geëxecuteerd aan het einde van de Iraanse maand Ordibehesht, wat overeenkomt met 21 mei. Het artikel legt ook een verband tussen de uitvoering van Djalali's executie en het proces tegen Hamid Nouri, een Iraanse functionaris die in november 2019 werd gearresteerd in Zweden. Hij wordt vervolgd voor zijn vermeende rol in de bloedbaden die in 1988 in de Iraanse gevangenissen werden aangericht.

  “Dit nieuws is uitermate zorgwekkend en weerom een zware klap voor de familie. De acties van Iran zijn onvoorspelbaar en ontoelaatbaar. Het is letterlijk van levensbelang dat landen zoals België en Zweden druk zetten op de Iraanse autoriteiten om de executie te verhinderen en op te roepen tot de vrijlating van Ahmadreza Djalali”, aldus Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen.

  “De executie van Djalali moet direct worden stopgezet. We roepen de Iraanse leiders op om met deze barbaarsheid te stoppen. We vragen de hele wereld om druk op Iran te blijven uitoefenen, zodat ze stoppen met de mensonterende en onrechtvaardige behandeling van Djalali. Hij wordt al meer dan zes jaar onterecht en onder schandalige omstandigheden vastgehouden. Djalali moet worden vrijgelaten, zodat zijn familie hem eindelijk weer in de armen kan sluiten”, zegt Jan Danckaert, ad interim rector VUB.

  Al zes jaar lang zit Ahmadreza Djalali arbitrair in de gevangenis in Iran. Hij werd beticht van spionage en na een manifest oneerlijk proces ter dood veroordeeld voor het ‘verspreiden van corruptie op aarde’. Hij is gefolterd en zijn gezondheidstoestand is slecht.

  “Het getuigt van een verregaand misprijzen voor menselijkheid als je gevangenen met dubbele nationaliteit steeds weer als pasmunt inzet en met executie bedreigt om druk te zetten op andere landen”, zegt prof. dr. Gerlant van Berlaer, vriend en collega van Djalali.

  Achtergrond

  Dr. Djalali is gespecialiseerd in rampengeneeskunde en werd in april 2016 tijdens een werkbezoek in Iran gearresteerd en beschuldigd van spionage. De eerste tien dagen wist niemand waar hij werd vastgehouden. Eind oktober 2017 werd hij veroordeeld tot de dood na een manifest oneerlijk proces. Hij werd tot bekentenissen gedwongen door middel van psychische folteringen en spendeerde de eerste drie maanden van zijn detentie in de isoleercel. Zijn advocaat mocht hem pas zeven maanden na zijn arrestatie bezoeken.

  De gezondheidstoestand van dr. Djalali is slecht en bovendien mag hij sinds november 2020 niet meer bellen met zijn vrouw en kinderen in Zweden, wat desituatievoor henhaastondraaglijkmaakt.

  Oproep

  Amnesty International en de VUB roepen met aandrang op om wereldwijd zoveel mogelijk ruchtbaarheid te geven aan het lot van Ahmadreza Djalali. België, Zweden, de EU en de internationale gemeenschap moeten Iran overtuigen om dr. Djalali vrij te laten. In afwachting van zijn vrijlating moet hij op zijn minst menselijk worden behandeld: hij moet contact krijgen met zijn gezin en de nodige medische zorgen krijgen.

  In België tekenden al meer dan 130.000 mensen de petitie van Amnesty International die oproept de doodstraf tegen Djalali in te trekken en zijn vrijlating eist.

  Lees meer

   

 20. Talen in Brussel, België en Europa: Meertaligheid, minderheidstalen & taalconflicten

  Prof. dr. Jeroen Darquennes is Francqui Leerstoelhouder 2021-2022

  Op vrijdag 6 mei 2022 vindt de inaugurale lezing plaats van de VUB-Francqui-leerstoel 2021-2022. Leerstoelhouder prof. Jeroen Darquennes, hoogleraar Duitse taalkunde aan de Universiteit van Namen, focust in zijn lezingenreeks op 'meertaligheid en taalcontact'. In vijf lezingen reflecteert hij over de meertalige realiteit in Brussel, België en Europa.

  Zowel het thema van de lezingen als de expertise van de leerstoelhouder onderstrepen de ambitie van de Vrije Universiteit Brussel om een actieve speler te zijn in deze meertalige Europese onderwijsruimte. Meertaligheid en taalcontact behoren dan ook tot een van de onderzoeksspecialiteiten van de VUB. Het weerspiegelt de institutionele en maatschappelijke verankering van de VUB in het meertalige Brussel.

  Het onderzoek van prof. Jeroen Darquennes spitst zich toe op taalcontacten en taalconflicten, met bijzondere aandacht voor taalminderheden in Europa. Hij is onder meer hoofdredacteur van de reeks Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft en van het tijdschrift Sociolinguistica. 

  De VUB-Francqui-Chair wordt jaarlijks georganiseerd met de steun van de Francqui-stichting. Elk jaar kent deze ‘Francqui-leerstoelen’ toe waarbij een universiteitsprofessor les geeft aan een andere Belgische universiteit. In het academiejaar 2021-2022 is de leerstoel ondergebracht bij de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit Brussel.